wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ VIII Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
 • Rozdział 40 Wstępna kontrola oskarżenia
 • Art. 337. kpk
  Art. 337. § 1.   Jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada warunkom formalnym wymienionym w art. 119, 332, 333 lub 335, a także...
 • Art. 338. kpk
  Art. 338. § 1 .  Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, prezes sądu zarządza doręczenie jego odpisu oskarżonemu, wzywając...
 • Art. 339. kpk
  Art. 339. § 1.  Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie, jeżeli: 1) prokurator złożył wniosek o orzeczenie środków...
 • Art. 340. kpk
  Art. 340. § 1.  W kwestii umorzenia postępowania stosuje się odpowiednio art. 322 oraz art. 323 § 1 i 2. § 2.   W razie istnienia...
 • Art. 341. kpk
  Art. 341. § 1.   Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Udział ich jest obowiązkowy, jeżeli prezes...
 • Art. 342. kpk
  Art. 342. § 1.   W wyroku warunkowo umarzającym postępowanie należy dokładnie określić czyn oskarżonego, wskazać przepis ustawy karnej,...
 • Art. 343. kpk
  Art. 343.  § 1.  Uwzględniając wniosek, o którym mowa w art. 335, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, warunkowo zawiesić...
 • Art. 344. kpk
  Art. 344.  Jeżeli oskarżony jest tymczasowo aresztowany, sąd z urzędu rozstrzyga o utrzymaniu, zmianie lub uchyleniu tego środka. W...
 • Art. 345. kpk
  Art. 345. § 1.  Sąd przekazuje sprawę prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia, jeżeli akta sprawy wskazują na...
 • Art. 346. kpk
  Art. 346.  Po uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia oskarżyciel publiczny składa nowy akt oskarżenia albo podtrzymuje poprzedni, albo...
 • Art. 347. kpk
  Art. 347.  W dalszym postępowaniu sąd nie jest związany ani oceną faktyczną, ani prawną przyjętą za podstawę postanowień i zarządzeń...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 366. kpk
  Art. 366. § 1.  Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem, bacząc, aby zostały wyjaśnione wszystkie...
 • Art. 375. kpk
  Art. 375. § 1 . Jeżeli oskarżony pomimo upomnienia go przez przewodniczącego zachowuje się nadal w sposób zakłócający porządek rozprawy...
 • Art. 378. kpk
  Art. 378.  § 1.  Jeżeli w sprawie, w której oskarżony musi mieć obrońcę i korzysta z obrony z wyboru, obrońca lub oskarżony wypowiada...
 • Art. 385. kpk
  Art. 385. § 1 . Przewód sądowy rozpoczyna się od odczytania przez oskarżyciela aktu oskarżenia. § 2.   Za zgodą obecnych...
 • Art. 387. kpk
  Art. 387. § 1.   Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu...