wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ V Dowody
 • Rozdział 26 Kontrola i utrwalanie rozmów
 • Art. 237. kpk
  Art. 237. § 1.  Po wszczęciu postępowania sąd na wniosek prokuratora może zarządzić kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych...
 • Art. 238. kpk
  Art. 238. § 1.  Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych mogą być wprowadzone najwyżej na okres 3 miesięcy, z możliwością...
 • Art. 239. kpk
  Art. 239.  Ogłoszenie postanowienia o kontroli i utrwalaniu rozmów telefonicznych osobie, której ono dotyczy, może być odroczone na...
 • Art. 240. kpk
  Art. 240.   Na postanowienie dotyczące kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych przysługuje zażalenie. Osoba, której dotyczy...
 • Art. 241. kpk
  Art. 241.   Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio do kontroli oraz do utrwalania przy użyciu środków technicznych...
 • Art. 242. kpk
  Art. 242.   Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, Ministrem Obrony Narodowej oraz...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 170. kpk
  Art. 170. § 1.  Oddala się wniosek dowodowy, jeżeli: 1) przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne,   2) okoliczność, która ma być...
 • Art. 173. kpk
  Art. 173. § 1.  Osobie przesłuchiwanej można okazać inną osobę, jej wizerunek lub rzecz w celu jej rozpoznania. Okazanie powinno być...
 • Art. 174. kpk
  Art. 174.  Dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub z zeznań świadka nie wolno zastępować treścią pism, zapisków lub notatek urzędowych.  
 • Art. 175. kpk
  Art. 175. § 1.  Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub...
 • Art. 181. kpk
  Art. 181. § 1.  W wypadkach przewidzianych w art. 179 i 180 sąd przesłuchuje taką osobę na rozprawie z wyłączeniem jawności. § 2.  ...