wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 429. kpk
  Art. 429. § 1.  Prezes sądu pierwszej instancji odmawia przyjęcia środka odwoławczego, jeżeli wniesiony został po terminie lub przez...
 • Art. 435. kpk
  Art. 435.  Sąd odwoławczy uchyla lub zmienia orzeczenie na korzyść współoskarżonych, choćby nie wnieśli środka odwoławczego, jeżeli je...
 • Art. 439a. kpk
  Art. 439a.   Orzeczenia w sprawie o wykroczenie nie uchyla się z tego tylko powodu, że sąd orzekł w postępowaniu karnym zamiast w...
 • Art. 441. kpk
  Art. 441. § 1.  Jeżeli przy rozpoznawaniu środka odwoławczego wyłoni się zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy, sąd...
 • Art. 447. kpk
  Art. 447. § 1.  Apelację co do winy uważa się za zwróconą przeciwko całości wyroku. § 2.  Apelację co do kary uważa się za zwróconą...