wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ III Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny
 • Rozdział 9 Obrońcy i pełnomocnicy
 • Art. 82. kpk
  Art. 82. Obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury.
 • Art. 83. kpk
  Art. 83. § 1. Obrońcę ustanawia oskarżony; do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może...
 • Art. 84. kpk
  Art. 84. § 1. Ustanowienie obrońcy lub wyznaczenie obrońcy z urzędu uprawnia go do działania w całym postępowaniu, nie wyłączając...
 • Art. 85. kpk
  Art. 85. § 1. Obrońca może bronić kilku oskarżonych, jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności. § 2. Stwierdzając...
 • Art. 86. kpk
  Art. 86. § 1 . Obrońca może przedsiębrać czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżonego. § 2. Udział obrońcy w postępowaniu nie...
 • Art. 87. kpk
  Art. 87. § 1. Strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika. § 2. Osoba nie będąca stroną może ustanowić pełnomocnika,...
 • Art. 88. kpk
  Art. 88. § 1. Do pełnomocnika stosuje się odpowiednio art. 77, 78, 82-84 i 86 § 2. § 2. Pełnomocnikiem instytucji państwowej,...
 • Art. 89. kpk
  Art. 89. W kwestiach dotyczących pełnomocnika, a nie unormowanych przez przepisy niniejszego kodeksu, stosuje się odpowiednio przepisy...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 50. kpk
  Art. 50. W postępowaniu sądowym z uprawnień pokrzywdzonego określonych w art. 53 i 62 nie może korzystać osoba występująca w tej samej...
 • Art. 51. kpk
  Art. 51. § 1. Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności procesowych dokonuje organ uprawniony do działania w jego...
 • Art. 55. kpk
  Art. 55. § 1. W razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania w wypadku, o...
 • Art. 66. kpk
  Art. 66. Powód cywilny może dowodzić istnienia tylko tych okoliczności, na których opiera swoje roszczenie.
 • Art. 81. kpk
  Art. 81. § 1. Jeżeli w warunkach określonych w art. 78 § 1, art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, prezes...