Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
faktor
10.01.2013 06:50

Faktoring - na co zwrócić uwagę podpisując umowę

Podpisując umowę faktoringi przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie, że wierzytelności będące przedmiotem umowy nie są objęte prawami na rzecz osób trzecich.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Dmitriy Shironosov /Dreamstime.com)

Faktoring jest instrumentem finansowym, który wciąż jest poznawany przez przedsiębiorców, dlatego niektóre jego aspekty mogą być niekiedy niejasne i niezrozumiałe. Częstym błędem popełnianym przez firmy jest kojarzenie faktoringu z windykacją, z którą faktoring naprawdę ma niewiele wspólnego.

W wyniku zawarcia umowy faktoringu przedsiębiorca zbywa (dokonuje cesji) na rzecz faktora niewymagalne wierzytelności stwierdzone fakturami z bieżącego obrotu przysługujące mu od jego kontrahentów, wraz ze związanymi z nimi prawami (dotyczy to w szczególności odsetek za opóźnienie w zapłacie). Korzyść przedsiębiorcy z zawarcia tego typu umowy polega na tym, że faktor od razu wypłaca mu część ceny (zaliczkę) za nabywane wierzytelności. Ponadto faktor przejmuje monitorowanie wierzytelności oraz świadczy inne usługi na rzecz przedsiębiorcy w zależności od tego jaką przyjmuje konstrukcje finansowania faktoringiem.

Zawarcie umowy z faktorem, a w jej wyniku dokonanie cesji wierzytelności, wymaga zawiadomienia kontrahentów o cesji wierzytelności na faktora. Jest to istotna czynność, ponieważ zawiadomienie zawiera nie tylko informację o zawarciu przez przedsiębiorcę umowy faktoringu i objęciu wierzytelności kontrahenta cesją, a co za tym idzie zmianie wierzyciela ze wskazaniem od jakiego momentu wierzytelności objęte są cesją na faktora. W zawiadomieniu przedsiębiorca wskazuje także rachunek faktora, jako jedyny do dokonywania wpłat ze skutkiem zwalniającym kontrahenta z długu wobec firmy oraz powiadamia, że wyłącznie faktor ma prawo zmienić lub odwołać cesje wierzytelności.

Od tego momentu przedsiębiorca traci prawo do zapłaty z tytułu wierzytelności zarówno kwoty głównej jak i do odsetek, w tym również prawo do dochodzenia tych wierzytelności od swojego kontrahenta - dłużnika. Traci prawo do otrzymania jakichkolwiek wpłat bezpośrednio od kontrahenta z tytułu wierzytelności objętych faktoringiem na swój rachunek. W każdym przypadku otrzymania takiej wpłaty z tytułu wierzytelności objętych cesją ma obowiązek niezwłocznego dokonania jej zwrotu na rachunek faktora.

Wpłata z tytułu wierzytelności objętych cesją na rachunek przedsiębiorcy nie zwalnia kontrahenta z długu wobec faktora. W konsekwencji ujawnienia takich transakcji faktor ma prawo do wypowiedzenia umowy faktoringu przedsiębiorcy i zażądania zwrotu wszystkich wypłaconych zaliczek od przedsiębiorcy, ale również do dochodzenia tej kwoty od kontrahenta.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/118/255862.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/europejski;tytul;egzekucyjny;-;co;ulatwia;wierzycielom,111,0,1212271.html) *Dłużnik z UE? Ten dokument ułatwi egzekucję * Europejski Tytuł Egzekucyjny obejmuje nie tylko kwotę roszczenia głównego, lecz również sumę zasądzoną tytułem zwrotu kosztów procesu.

Podpisując umowę faktoringi przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że wierzytelności będące przedmiotem umowy nie są objęte prawami na rzecz osób trzecich (np. nie są objęte faktoringiem na rzecz innej instytucji finansowej, nie są przedmiotem zajęcia komorniczego ani zabezpieczenia z tytułu cesji globalnej na rzecz osób trzecich). Często bowiem zdarza się, że przedsiębiorca zapomniał, że wszystkie jego wierzytelności stanowią zabezpieczenie kredytu bankowego z tytułu cesji pod warunkiem zawieszającym.

Warunek zawieszający polega na tym, że bank wykonuje swoje uprawnienia z cesji - wysyła zawiadomienie do kontrahenta przedsiębiorcy i wzywa do zapłaty na rachunek banku dopiero, gdy następują zaległości w spłacie kredytu. Nie oznacza to jednak, że wierzytelności są wolne od prawa osób trzecich. Ponadto wskazać należy, że wierzytelności muszą istnieć, tak jak i wymiana handlowa między przedsiębiorcą a jego kontrahentami. W przypadku, gdy okaże się, że oświadczenia złożone przez przedsiębiorcę są nieprawdziwe, bądź przedsiebiorca narusza uporczywie istotne postanowienia umowy faktoringu np. przyjmuje i nie dokonuje zwrotu wpłat bezpośrednich od kontrahenta z tytułu wierzytelności objętych cesją, wówczas faktor może wypowiedzieć umowę i zażądać całkowitego jej rozliczenia. Może wówczas żądać zwrotu niesłusznie wypłaconych zaliczek.

Nagłe rozwiązanie umowy faktoringowej i mogące mu towarzyszyć wstrzymanie finansowania, może postawić firmę w trudnej sytuacji finansowej. W każdym zatem przypadku zawarcie umowy faktoringu wymaga szczegółowej analizy pod kątem jej postanowień, jak również postanowień warunków ogólnych finansowania faktoringiem w szczególności w części dotyczącej wzajemnych zobowiązań przedsiębiorcy i faktora oraz zasad finansowania.

Czytaj więcej w Money.pl
Firma należy do małżeństwa? Dług można... Z klauzulą wykonalności można prowadzić egzekucję z przedmiotów należących do firmy objętej wspólnością majątkową - tłumaczy Agata Kulik z Siwek Gaczyński & Partners.
Pracodawca może ci to potrącić z pensji Pracodawca może potrącić z pensji pracownika bez jego zgody m.in. sumy na zaspokojenie alimentów, gdy są egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych.
Masz długi? Wierzyciel może siegnąć po... Spłata długów jednego z małżonków z majątku wspólnego może nastąpić tylko w sytuacji, gdy zobowiązanie zostało zaciągnięte za zgodą drugiego.

Autorka jest radcą prawnym w w kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Tagi: faktor, wiadomości, prawo gospodarcze, wiadmomości, kraj, porady, gospodarka, porady prawne, prawo, wiadmości, najważniejsze, windykacja należności, czołówki
Źródło:
Kancelaria Rachelski
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz