Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawo zamówień publicznych
28.10.2013 06:10

Zamawiający ma obowiązek żądać wyjaśnień od wykonawców

Jeśli zamawiający zaniecha wyjaśniania wątpliwości, odnoszących się do złożonej oferty, winno być uznane za naruszenie przepisów postępowania przetargowego.

Podziel się
Dodaj komentarz
(domin_domin/iStockphoto)

Zgodnie z przepisami Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (por. art. 87 ust. 1).

Z treści powołanego wyżej przepisu wynika, że możliwość żądania wyjaśnień ma fakultatywny charakter (zamawiający może żądać). W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) przyjmuje się jednak, że wskazane wyżej uprawnienie zamawiającego w pewnych przypadkach staje się jego obowiązkiem.

Zgodnie z orzecznictwem KIO (por. wyrok z 24 sierpnia 2011 r., sygn. akt KIO 1716/11, opubl. LEX), art. 87 ust. 1 P.z.p. nakłada na zamawiającego obowiązek żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert wówczas, gdy zamawiający zamierza odrzucić ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 P.z.p., czyli wówczas, gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). Tożsamy pogląd został wyrażony w wyroku KIO z 5 listopada 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 1443/09, opubl. LEX).

Należy pamiętać o tym, że z przepisu art. 87 ust. 1 P.z.p. nie wynika, aby zamawiający w każdej sytuacji wskazującej na wątpliwości, co do zgodności oferty z siwz był zobowiązany do występowania do wykonawcy z żądaniem złożenia wyjaśnień. Ustawodawca takiego wymogu nie zawarł, nie określił również katalogu spraw, o których wyjaśnienie zamawiający winien zwracać się do wykonawcy. Tym samym pozostawił zamawiającemu swobodę w ustaleniu, kiedy ma wątpliwości, co do treści złożonej oferty.

Zamawiający jest jednak zobowiązany do wystąpienia z żądaniem złożenia wyjaśnień do wykonawcy, kiedy ich wystąpienie jest niewątpliwe, a więc w sytuacji kiedy zamawiający zamierza odrzucić złożoną ofertę z powodu jej niezgodności z treścią siwz. Zaniechanie przez zamawiającego tego trybu wyjaśniania wątpliwości odnoszących się do treści złożonej oferty winno być uznane za naruszenie przepisów postępowania (por. wyrok KIO z 25 października 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 2220/10, opubl. LEX, wyrok KIO z 1 czerwca 2012 r., sygn. akt KIO 1027/12, opubl. LEX).

Przytoczone wyżej wyroki mogą okazać się przydatne wszystkim tym wykonawcom, których oferta została odrzucona przez zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2 P.z.p., zaś zamawiający nie wezwał ich do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 P.z.p. Wykonawcy ci, podnosząc w odwołaniu zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 P.z.p., mogąc uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie KIO.

Należy również pamiętać, że zastosowanie procedury, o której mowa w art. 87 ust. 1 P.z.p. jest istotne również z perspektywy zamawiającego, jak bowiem słusznie zauważyła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 30 listopada 2011 r. (sygn. akt KIO 2505/11, opubl. LEX): _ Przepis art. 87 ust. 1 P.z.p nie nakazuje wprost zamawiającemu obowiązku występowania do wykonawcy z żądaniem wyjaśnienia treści oferty, to jednak taka potrzeba po stronie zamawiającego występuje szczególnie dlatego, iż to na zamawiającym który ze swoich twierdzeń wywodzi skutek prawny w postaci konieczności odrzucenia oferty, spoczywa ciężar udowodnienia podstawy do zastosowania tej sankcji wobec oferty _.

W cytowanym wyżej wyroku KIO podkreśliła ponadto, że zaniechanie przez zamawiającego trybu wyjaśniania wątpliwości, odnoszących się do treści złożonej oferty, winno być uznane za naruszenie przepisów postępowania, a co za tym idzie zamawiający, u którego zrodziły się jakiekolwiek wątpliwości co do treści oferty jest wprost zobowiązany, a nie tylko uprawniony, do żądania wyjaśnień.

O zasadności wzywania wykonawców do składania wyjaśnień, czy też poprawiania w ofercie omyłek świadczy również i to, że trudno byłoby w świetle zasad doświadczenia życiowego uznać za racjonalne działanie wykonawcy polegające na świadomym złożeniu oferty, której treść nie będzie odpowiadała treści siwz (por. wyrok KIO z 2 września 2011 r., sygn. akt KIO 1818/11, opubl. LEX).

Czytaj więcej w Money.pl
Zmiany reguł przetargów. Szersze kryteria Zamawiający będzie mógł oceniać zdolność wykonawcy do należytej realizacji w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.
Ten przepis jest nadużywany w przetargach Zamawiający powinien korzystać z zatrzymania wadium tylko i wyłącznie w celu zapobieżenia zmowom wykonawców.
Ta nowelizacja może mieć złe skutki Brak zapłaty przez wykonawcę kary umownej jako przesłanka wykluczająca z przetargu jest przez ekspertów oceniana negatywnie.

Autor jest radcą prawnym w kancelarii prawniczej Siwek Gaczyński & Partners

_ _

Tagi: prawo zamówień publicznych, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, najważniejsze, czołówki
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz