Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zmiany w składzie wspólników spółki z o.o. Rejestracja jest konieczna?

0
Podziel się:

Konieczność rejestracji zmian w składzie wspólników sp. z o.o. występuje, gdy udziały przechodzą na inną osobę - na nabywcę lub spadkobiercę zmarłego wspólnika.

Zmiany w składzie wspólników spółki z o.o. Rejestracja jest konieczna?
(lisegagne/iStockphoto)

Zarząd, składając wniosek o wpis zmiany w składzie osobowym wspólników spółki wraz z załączoną do niego nową listą wspólników, nie jest zobowiązany do przedłożenia także dowodów przejścia udziałów, w postaci np. umowy sprzedaży. Musi się jednak liczyć z tym, że sąd rejestrowy, po powzięciu uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych wskazanych w liście wspólników, takiego dokumentu zażąda.

Konieczność rejestracji zmian w składzie wspólników sp. z o.o. pojawia się w sytuacji przejścia udziałów na inną osobę np. na nabywcę udziału czy też spadkobiercę zmarłego wspólnika. W razie zaistnienia zmian w składzie osobowym wspólników, należy zawiadomić o tym fakcie spółkę, przedkładając jej dowód przejścia udziałów np. w postaci umowy sprzedaży lub postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Po złożeniu takiego zawiadomienia nabywca udziałów staje się formalnie wspólnikiem, a zarząd spółki wpisuje go do księgi udziałów.

Wszystkie dane o wspólnikach spółki z o.o. zawarte są w księdze udziałów. Księga ta jest dokumentem, w którym wpisuje się w szczególności nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów, jak również informację o obciążeniu udziałów zastawem lub użytkowaniem. Odnotowuje się w niej także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.

Po dokonaniu wpisów w księdze udziałów zarząd zobowiązany jest sporządzić nową listę wspólników. Wskazuje się w niej liczbę i wartość nominalną udziałów każdego ze wspólników oraz informację o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału. Lista ta musi zostać podpisana przez wszystkich członków zarządu.

Zgłoszenie zmian do rejestru przedsiębiorców

Po wprowadzeniu zmian w księdze udziałów oraz sporządzeniu nowej listy wspólników spółki, zarząd ma obowiązek złożyć tę listę w sądzie rejestrowym celem dokonania odpowiednich wpisów w rejestrze. Dzieje się tak w sytuacji, gdy zmiany dotyczą wspólników posiadających co najmniej 10 proc. udziałów w spółce. W przypadku, gdy zmiana dotyczy wspólników mających mniej niż 10 proc. udziałów, wówczas zmian w rejestrze nie dokonuje się - w takiej sytuacji nową listę wspólników jedynie ujawnia się w aktach rejestrowych spółki.

Tu pojawia się praktyczny problem, czy do dokonania wpisu zmiany wspólnika sp. z o.o. posiadającego więcej niż 10 proc. udziałów w spółce wystarczająca jest lista wspólników, czy też do wniosku o wpis zmiany należy dodatkowo załączyć dowód przejścia udziałów na nowego wspólnika, np. w postaci umowy sprzedaży udziałów. Zagadnienie to może budzić wątpliwości, na co wskazują rozbieżne poglądy praktyków oraz niespójne dotąd stanowisko Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/47/m36399.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/zadluzona;spolka;z;o;o;mozna;zlikwidowac,185,0,1309113.html) *Można zlikwidować zadłużoną spółkę? * Obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni od wystąpienia podstawy jej ogłoszenia spoczywa na członkach zarządu. Część prezentowanych w tej kwestii poglądów stanowi, iż w odniesieniu do obowiązku złożenia w sądzie rejestrowym nowej listy wspólników, przepisy Kodeksu spółek handlowych nie zobowiązują zarządu do udokumentowania podstaw jej sporządzenia, przykładowo przez załączenie umowy sprzedaży udziałów lub innego dokumentu potwierdzającego przejście udziałów na nowego wspólnika. Z drugiej strony, w przypadku składanego spółce zawiadomienia o przejściu udziałów na innego wspólnika, K.s.h. precyzyjnie wskazuje, iż do zawiadomienia należy
załączyć dowód takiego przejścia (np. w postaci umowy sprzedaży).

Niezałączenie zatem takich dokumentów do składanej w sądzie rejestrowym listy wspólników nie powinno stanowić o brakach postępowania, których stwierdzenie zobowiązywałoby sąd rejestrowy do wezwania spółki do ich usunięcia. W takim wypadku sąd, dokonując wpisu do rejestru przedsiębiorców, nie ma obowiązku badania umów zbycia udziałów.

Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy zarząd spółki, oprócz wymaganej przepisami K.s.h. listy wspólników, dołączy do wniosku umowę sprzedaży udziałów. Sąd rejestrowy może odmówić dokonania wpisu, jeżeli zgłoszona w tym przedmiocie zmiana oparta jest na nieważnej umowie sprzedaży udziałów.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/82/m77906.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/pelnomocnictwo;czlonka;zarzadu;spolki;z;o;o;dla;osoby;trzeciej,125,0,1278077.html)Pełnomocnik zarządu w spółce. Jak powołać?Członek zarządu może umocować pełnomocnika w potrzebnym zakresie w zależności od wymogów wynikających z pełnienia przez niego funkcji.

Zdaniem zwolenników drugiej koncepcji, sąd rejestrowy ma prawo żądać od spółki przedłożenia umowy sprzedaży udziałów celem dokonania stosownego wpisu w rejestrze. Autorzy ci wskazują przy tym na główny cel postępowania rejestrowego, jakim jest zapewnienie, aby dane ujawniane w rejestrze odpowiadały rzeczywistości. Podnoszony jest również argument, iż lista wspólników jest dokumentem prywatnym, a więc nie dającym gwarancji, iż dane wynikające z jego treści są prawdziwe. W konsekwencji, przyznają sądowi rejestrowemu uprawnienie do badania zgodności treści wniosku o wpis z rzeczywistym stanem rzeczy w sytuacji, gdy poweźmie on w tej kwestii uzasadnione wątpliwości.

Określenie, w jakiej sytuacji sąd ma _ uzasadnione wątpliwości _, powoduje w praktyce liczne rozbieżności. Część sądów, opierając się na brzmieniu przepisów K.s.h., dokonuje wpisów wyłącznie na podstawie podpisanej przez zarząd nowej listy wspólników, inne zaś zawsze żądają przedłożenia umów sprzedaży udziałów.

Co powinien zrobić zarząd spółki?

Sąd Najwyższy w uchwale z 6 czerwca 2012 r. (III CZP 22/12) zajął, jak się wydaje, najbardziej pragmatyczne w tym stanie rzeczy stanowisko. Dopuścił bowiem możliwość dokonania w rejestrze przedsiębiorców zmiany danych wspólników posiadających więcej niż 10 proc. udziałów w kapitale zakładowym jedynie na podstawie listy wspólników. Nie pozbawił jednak przy tym sądu rejestrowego prawa żądania przedłożenia przez wnioskodawcę dalszych dokumentów, w tym zwłaszcza umowy zbycia udziałów, w celu zbadania zgodności wskazanych w liście wspólników danych z rzeczywistym stanem rzeczy.

Zasadność dokonania takiej kontroli przez sąd rejestrowy Sąd Najwyższy uzależnił od pojawienia się uzasadnionych wątpliwości, dotyczących konkretnie rozpatrywanego przypadku.

Czytaj więcej w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/82/t77906.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/pelnomocnictwo;czlonka;zarzadu;spolki;z;o;o;dla;osoby;trzeciej,125,0,1278077.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Jak powołać pełnomocnika zarządu w spółce Członek zarządu może umocować pełnomocnika w potrzebnym zakresie w zależności od wymogów wynikających z pełnienia przez niego funkcji.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/171/t125355.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/koncentracja;przedsiebiorstw;kiedy;potrzebna;zgoda;uokik,120,0,1208184.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Łączysz firmy? Sprawdź, czy nie łamiesz prawa Prezes urzędu wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, jeśli w jej wyniku konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/95/t115551.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/konsorcjum;lepsze;od;spolki;sprawdz;kiedy,244,0,1268980.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Konsorcjum lepsze od spółki? Tak, gdy... W konsorcjum firmy zachowują odrębność prawną i, za wyjątkiem wykonywania zamówienia publicznego, odpowiadają tylko za własne zobowiązania.

Autorka jest radcą prawnym i wspólnikiem w kancelarii Wilczęga Wojtowicz Radcowie Prawni

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)