Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Problemy z definicją budowli w prawie podatkowym

Nie każdy obiekt, który może zostać zakwalifikowany jako budowla według prawa budowlanego, będzie stanowił ją w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(intel.com)

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (upol), jako jeden z obiektów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, wskazuje budowlę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, definiując ją jako obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury. Opodatkowaniu podlega także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy prawo budowlane (upb) jest natomiast budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową (każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne - fortyfikacje, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części
przedmiotów składających się na całość użytkową) wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekt małej architektury.

Niezależnie od niedostatków wymienionych wyżej definicji, ich zawiłości i braku precyzji sformułowań, wielokrotnie dostrzeganych w orzecznictwie, dotychczas przyjmowano, że budowlą w rozumieniu upol jest budowla w rozumieniu prawa budowlanego oraz urządzenie budowlane umożliwiające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. Uznawano więc, że zakres pojęcia budowla na gruncie upol jest szerszy niż na gruncie prawa budowlanego (za wyrokiem NSA z 3 lutego 2006 roku, sygn. akt II FSK 656/05).

Wydaje się, że na skutek orzeczenia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny (13 września 2011 r., sygn. akt P 33/09) sytuacja ta może ulec zmianie. Wyrok ten został co prawda wydany w odniesieniu jedynie do jednego z typów obiektów potencjalnie podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, tj. wyrobisk górniczych i nie stanowi wiążącej wykładni przepisów prawa, ale przedstawiona w jego uzasadnieniu dogłębna analiza wymienionych wyżej pojęć i przywołane zasady interpretacji tych terminów mogą znaleźć szersze zastosowanie.

Błędy legislacyjne i niejednoznaczność definicji

Przede wszystkim Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę na błędy legislacyjne i niejednoznaczność definicji budowli zarówno na gruncie upol, jak i prawa budowlanego, do której ta pierwsza się odwołuje. O ile jednak wady te uznane zostały za mające mniejsze znacznie w odniesieniu do prawa budowlanego, o tyle podkreślano ich daleko idące konsekwencje w przypadku upol.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/136/128904.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/korzystanie;z;cudzej;nieruchomosci;jak;sie;przed;tym;bronic,228,0,1080036.html) *Korzystanie z cudzej nieruchomości. Jak się przed tym bronić * Właściciel nieruchomości może domagać się zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z niej, jeśli ktoś pozbawił go władztwa nad nieruchomością.

Trybunał przypominał w tym kontekście wnioski formułowane we wcześniejszych orzeczeniach, płynące z regulacji art. 84 i 217 Konstytucji (ustanawiających obowiązek precyzyjnego określania istotnych elementów obowiązku podatkowego w ustawie), a w szczególności zakaz prowadzenia wykładni przepisów prawa podatkowego _ per analogiam _ na niekorzyść podatników. W konsekwencji, zabiegi interpretacyjne dopuszczalne na gruncie upb, polegające na poszukiwaniu znaczenia terminu _ budowla _ w oparciu o ustalenie cech charakterystycznych tych obiektów, które wskazane zostały przykładowo w art. 3 pkt 3 upb i zakwalifikowanie danego obiektu jako budowli przez analogię do ww. przykładów, nie mogą być akceptowane w przypadku upol.

W efekcie, zdaniem Trybunału za budowlę w rozumieniu upol można uznać jedynie te obiekty, które zostały wyraźnie wskazane w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego (lub w innych przepisach i załącznikach do niego), ponieważ tylko w doniesieniu do nich spełniony jest wymóg określenia obowiązku podatkowego bezpośrednio w ustawie. W zakresie więc, w jakim regulacja art. 3 pkt 3 prawa budowlanego znajduje zastosowanie do ustalenia zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, lista budowli zawarta w tym przepisie, pomimo jego odmiennego brzmienia, nie może być traktowana jako przykładowe wyliczenie, ale jako zamknięty katalog.

Oczywistym jest więc, że nie każdy obiekt, który może zostać zakwalifikowany jako budowla w rozumieniu prawa budowlanego, będzie stanowił budowlę w rozumieniu upol. Pomimo zasadniczego podobieństwa definicji budowli na gruncie obu regulacji, ze względu na odrębność dziedzin prawa, do których one należą i obowiązujących w nich zasad wykładni, efekty interpretacji tych terminów są całkowicie odmienne.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/121/109945.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/odszkodowanie;za;instalacje;przechodzace;przez;dzialke,145,0,870289.html) *Odszkodowanie za instalacje przechodzące przez działkę * Właściciel nieruchomości nie może żądać usunięcia urządzeń, które założono legalnie, ale nie przekreśla to prawa do ubiegania się o odszkodowanie.

Biorąc pod uwagę, że dla zakwalifikowania danego obiektu jako budowli w rozumieniu upol kluczowe znaczenie będzie miało ustalenie, czy możliwe jest uznanie do za jeden z typów budowli wskazanych w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego (lub w innych przepisach lub załącznikach do niego), bez wątpienia istotne będzie precyzyjne określenie znaczenia poszczególnych pojęć, jakimi posługuje się ta regulacja. Kwestia ta jest o tyle problematyczna, że większość z nich nie została w zdefiniowana w prawie budowlanym.

Problemu tego nie rozwiąże również sięgnięcie do innych regulacji ustawowych, co Trybunał Konstytucyjny uznał za dopuszczalne w procesie wykładni omawianych przepisów, ponieważ szereg tych pojęć nie został zdefiniowany także w innych ustawach. Kwalifikacja różnorodnych obiektów jako budowli na gruncie upol nadal będzie więc wywoływała wątpliwości i spory.

Od wydania omawianego wyroku upłynął zbyt krótki okres, by możliwe było określenie jego znaczenia i wpływu na praktykę orzekania w sprawach z zakresu podatku od nieruchomości, zwłaszcza w odniesieniu do obiektów innych niż wyrobiska górnicze. Nie sposób też stwierdzić, jakie będzie stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych w sprawie zakresów znaczeniowych poszczególnych typów budowli.

Niewątpliwie jednak już dzisiaj można zauważyć, że wykładnia pojęcia budowli w rozumieniu upol zaprezentowana w wspomnianym wyżej wyroku uwzględniana jest przez sądy administracyjne także w sprawach nie dotyczących wyrobisk górniczych, tj. w szczególności dotyczących opodatkowania obiektów związanych ze stacją elektroenergetyczną (wyrok WSA w Gliwicach z 20 grudnia 2011 roku, I SA/Gd 1118/11), przenośnych obiektów kontenerowych (wyrok NSA z 8 listopada 2011 roku, sygn. akt II FSK 764/10), czy stacji zasilania (wyrok WSA w Krakowie z 26 stycznia 2012 roku, sygn. akt I SA/Kr 1919/11).

Czytaj więcej w Money.pl
Odszkodowanie za wady fizyczne nieruchomości wspólnej Wspólnota mieszkaniowa może pozwać dewelopera, ale pod warunkiem, że zostaną scedowane na nią roszczenia właścicieli poszczególnych lokali.
Czy można obniżyć stawkę za użytkowanie wieczyste Użytkownik może żądać obniżenia stawki za użytkowanie wieczyste jeżeli nieruchomość wykorzystuje na inne cele, a właściwy organ nie zaktualizował opłaty.
Deweloper nie wykonał umowy. Czego możesz żądać? Czym jest kara umowna, kiedy można dochodzić jej zapłaty i jaka jest jej wysokość?
Tagi: podatek od nieruchomości, budowla, prawo podatkowe, wiadomości, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, najważniejsze, prawo budowlane, czołówki
Źródło:
K&L LEGAL
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz