Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Linie kablowe - bez podatku od nieruchomości

0
Podziel się

Linia umieszczona w kanalizacji nie stanowi obiektu, ani urządzenia budowlanego. To sprawia, że nie powinna być obłożona podatkiem od nieruchomości.

Linie kablowe - bez podatku od nieruchomości
(dial-a-view/iStockphoto)
bEgnxzwB

Zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi stałe źródło konfliktów między podatnikami a organami podatkowymi. Na przestrzeni lat sporne zagadnienia ulegały pewnym modyfikacjom na skutek kolejnych interwencji ustawodawcy, jednak niezmiennie kontrowersje wzbudzała kwestia opodatkowania linii znajdujących się w kanalizacjach kablowych.

Mimo tego, że problem ten nie dotyczył dużej grupy podatników, to ze względu na znaczną wartość spornych obiektów miał istotne znaczenie zarówno dla przedsiębiorców, jak i władz samorządowych. Rozstrzygnięcie przyniosło dopiero wejście w życie (17 lipca 2010 r.) ustawy z dnia 7 maja 2010 roku (Dz.U. nr 106, poz. 675) o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Ustawa ta nie wprowadza co prawda zmian do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, regulującej zasady podlegania podatkowi od nieruchomości, ale modyfikując definicję obiektu budowlanego sformułowaną w prawie budowlanym, wywiera bezpośredni wpływ na zakres opodatkowania tym podatkiem. Pod pojęciem budowli zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należy bowiem rozumieć:

bEgnxzwD
  • obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także
    • urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych zmodyfikowała listę przykładowych budowli, wskazaną w art. 3 pkt 3 ustawy prawo budowlane o obiekt liniowy, równocześnie wprowadzając w art. 3 pkt 3a definicję tego pojęcia.

Jako obiekt liniowy należy zgodnie z tym przepisem rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności drogę wraz ze zjazdami, linię kolejową, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linię i trakcję elektroenergetyczną, linię kablową nadziemną i, umieszczoną bezpośrednio w ziemi, podziemną, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizację kablową. Z punktu widzenia omawianego zagadnienia szczególnie istotne jest zastrzeżenie sformułowane w końcowej części ww. regulacji, tj. że kable zainstalowane w kanalizacji nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

W oparciu o omawiane regulacje :

bEgnxzwJ
  • kanalizacje kablowe, w których umieszczane są linie stanowią obiekt liniowy, a w konsekwencji budowlę i obiekt budowlany w rozumieniu ustawy prawo budowlane,
    • linie umieszczone w tej kanalizacji (w odróżnieniu od samej kanalizacji, ale też linii kablowej nadziemnej i podziemnej, tj. umieszczonej bezpośrednio w ziemi)

zostały wyraźnie wskazane jako obiekt nie będący obiektem budowlanym lub jego częścią, ani też urządzeniem budowlanym.

Jednoznaczne wskazanie w ustawie prawo budowlane, iż linia umieszczona w kanalizacji nie stanowi:

  • obiektu budowlanego lub jego części, ani też
    • urządzenia budowlanego
bEgnxzwK

przesądza o tym, że linia ta nie spełnia definicji budowli w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a więc nie stanowi ona przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Definicja budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wyraźnie odwołuje się bowiem do znaczenia ww. pojęć na gruncie ustawy prawo budowlane.

Wprowadzenie powyższych zmian powinno ostatecznie zakończyć rozbieżności między podatnikami a organami podatkowymi – prowadząc do bezspornego ograniczenia obciążeń podatkowych przedsiębiorców. Biorąc jednak pod uwagę, że wiązać się to będzie z istotnym ograniczeniem wpływów dla gmin, nie można wykluczyć, że będą pojawiały się próby odmiennej interpretacji wspomnianej wyżej regulacji.

Warto przypomnieć, że działania takie były podejmowane przez organy podatkowe także po wprowadzeniu korzystnych dla podatników zmian w zakresie opodatkowania urządzeń elektrowni wiatrowych. Kwestia opodatkowania urządzeń elektrowni wiatrowych doczekała się korzystnego dla podatników rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 30 lipca 2009 r., sygn. akt II FSK 201/08). Sąd uznał, że pomimo tego, iż niewątpliwie urządzenia umieszczone w elektrowni wiatrowej powiązane są z innymi elementami sieci energetycznej (analogicznie jak linie w kanalizacjach z właściwą im siecią), to wyraźne wyłączenie ich przez ustawodawcę z zakresu znaczeniowego pojęcia _ obiekt budowlany _ w ustawie prawo budowlane, przesądza o tym, że nie mogą być one traktowane jako budowla na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

bEgnxzwL

Dobrym sygnałem dla podatników jest to, że analogiczna argumentacja zaprezentowana została także w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 8 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 39/11, wydanym w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 maja 2010 r. W uzasadnieniu ww. rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż:

_ po zmianie definicji pojęcia "budowla", zawartej w Prawie budowlanym, nie ma obecnie żadnych wątpliwości, że kanalizacja kablowa, w której umieszczana jest linia telekomunikacyjna stanowi obiekt budowlany (precyzyjniej – budowlę) w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Linia telekomunikacyjna zaś umieszczona w tej kanalizacji nie jest ani budowlą, ani jej częścią, ani też urządzeniem budowlanym. W konsekwencji linia taka nie mieści się również w pojęciu obiektu budowlanego ani urządzenia budowlanego w rozumieniu wspomnianego już przepisu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. _.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/145/t91281.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/mieszkanie;spoldzielcze;nie;kazde;mozna;odziedziczyc,137,0,814985.html) Mieszkanie spółdzielcze. Nie każde można odziedziczyć
Omawiając wprowadzone zmiany nie sposób nie przywołać też odnoszącej się nich odpowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury na interpelację nr 19749 z 28 stycznia 2011 r. O ile bowiem ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wywiera bezpośredni skutek jedynie w stosunku do opodatkowania linii w kanalizacjach po jej wejściu w życie, o tyle wspomniane wyżej pismo stanowić może wsparcie dla stanowiska korzystnego dla podatników także w odniesieniu do sporów dotyczących lat poprzednich. Nie odnosząc się w tym miejscu do uzasadnienia tego stanowiska (jako że kwestia ta wybiega daleko poza tematykę niniejszego artykułu), wspomnieć jedynie należy, iż zgodnie z wyjaśnieniami Podsekretarza Stanu:

_ w trakcie uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Ministerstwo Finansów stało na stanowisku, że dotychczasowy zapis również nie pozwalał na odrębne opodatkowanie kabli w kanalizacji kablowej. _

bEgnxzwM

Po kilku latach, w ciągu których przepisy odnoszące się do opodatkowania linii w kanalizacji podatkiem od nieruchomości nie ulegały zmianom, a organy podatkowe i sądy administracyjne (mimo braku precyzji omawianych regulacji i wadliwych pod względem legislacyjnym definicji kluczowych pojęć) niemal jednoznacznie przyjmowały, że linie znajdujące się w kanalizacjach podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, nastąpiła więc radykalna zmiana sytuacji podatników. Nie tylko jednoznacznie i korzystnie dla nich rozstrzygnięta została na poziomie ustawowym kwestia opodatkowania tych obiektów począwszy od 1 sierpnia 2010 r., ale też pojawiła się szansa na zmianę linii orzeczniczej w odniesieniu do wcześniejszych okresów.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/168/t21672.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/rewolucyjne;zmiany;w;hipotekach,175,0,767919.html) Rewolucyjne zmiany w hipotekach 20 lutego wchodzi w życie nowelizacja przepisów o księgach wieczystych i hipotece, która wprowadza istotne zmiany. Zniknie np. podział na hipotekę zwykłą i kaucyjną.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/190/t38590.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/odpowiedzialnosc;wlasciciela;budowli,76,0,794188.html) Odpowiedzialność właściciela budowli Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest jej właściciel.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/121/t109945.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/najem;okazjonalny;-;na;czym;polega,6,0,757766.html) Najem okazjonalny - na czym polega? Daje możliwość eksmitowania lokatorów bez wszczynania postępowania sądowego.

Autorka jest prawnikiem współpracującym z Kancelarią Radców Prawnych K&L Legal Granat i Wspólnicy Sp. k.

bEgnxzxe
Źródło:
K&L LEGAL
KOMENTARZE
(0)