Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Wygaśnięcie decyzji administracyjnej - kiedy następuje

0
Podziel się:

Decyzja wygasa gdy stała się bezprzedmiotowa. Stwierdzenie jej wygaśnięcia nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym.

Wygaśnięcie decyzji administracyjnej - kiedy następuje
(Picsfive/Dreamstime.com)

Jednym ze szczególnych trybów, w którym może dojść do zmiany stanu prawnego ukształtowanego ostateczną i prawomocną decyzją administracyjną, jest tryb stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej, przewidziany w art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.).

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji następuje w formie decyzji administracyjnej wydanej w odrębnym, samodzielnym postępowaniu. Decyzja ta ma charakter deklaratoryjny i wywołuje ona skutki prawne od dnia, w którym powstały przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia czyli od dnia w którym wygaśnięcie rzeczywiście nastąpiło. Należy jednak zauważyć, że nawet jeżeli przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji zachodzą, to pozostaje ona w obrocie prawnym do momentu uprawomocnienia się decyzji stwierdzającej jej wygaśnięcie.

Podstawy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

Podstawy wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji administracyjnej zostały określone w art. 162 § 1 k.p.a. Przepis ten daje organowi administracji kompetencję do stwierdzenia wygaśnięcia prawomocnej decyzji administracyjnej w sytuacji, w której decyzja ta:

  • stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony,
    • została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku.

Stwierdzenia wygaśnięcia decyzji następuje zatem w dwóch rodzajach sytuacji.

Pierwszy z nich zachodzi, gdy decyzja stała się bezprzedmiotowa a przy tym przepisy szczególne przewidują, że w określonym stanie faktycznym lub prawnym decyzja administracyjna wygasa, lub też leży to w interesie społecznym lub interesie strony. Najczęściej będą to sytuacje, w których wygaśnięcie decyzji przewiduje przepis prawa.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/5/t133637.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/skutecznosc;doreczenia;zastepczego;w;procedurze;cywilnej,90,0,784474.html) Skuteczność doręczenia zastępczego w procedurze cywilnej
Przepisów określających przesłanki wygaśnięcia decyzji w ustawach szczególnych jest wiele, tak jak na przykład art. 193 ustawy Prawo ochrony środowiska, który stanowi m.in., że pozwolenie (m.in. wodnoprawne) wygasa, jeżeli podmiot, na którego rzecz zostało ono wydane przestał być prowadzącym instalację (wodną) w rozumieniu ustawy.

Innym przykładem jest art. 18 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który określa sytuacje, w których wygasa zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej na podstawie przepisów szczególnych następuje co do zasady zarówno z urzędu, jak i na wniosek strony.

Drugą kategorią sytuacji, w których organ stwierdzi wygaśnięcie decyzji, są sprawy, w których stronie postępowania został wyznaczony termin do dopełnienia określonego warunku, a strona tego warunku nie uczyniła. Dotyczy to sytuacji, w których w treści decyzji organ nakłada na stronę postępowania obowiązek spełnienia określonego wymogu i w tym celu wyznacza okres, w którym wymóg ten ma być spełniony. Jeżeli termin ten upłynie a strona wymagań nie spełni, wówczas decyzja wygasa. W wyniku stwierdzenia jej wygaśnięcia, powstaje taki stan prawny, jakby decyzja nigdy nie została wydana.

Organ właściwy do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

Zgodnie z treścią art. 162 § 1 k.p.a. decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji wydaje organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji. A zatem zawsze powinna istnieć tożsamość organu, który wydał decyzję w I instancji, oraz organu, który prowadzi w I instancji postępowanie w sprawie stwierdzenia jej wygaśnięcia.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/136/t128904.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/podkupienie;pracownikow;-;kiedy;jest;nieuczciwa;konkurencja,191,0,786367.html) Podkupienie pracowników - kiedy jest nieuczciwą konkurencją?
Niekiedy przepisy szczególne samodzielnie wskazują organ właściwy do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, w niektórych przypadkach nieprecyzyjnie. Na przykład art. 140 ust. 3 ustawy Prawo wodne stanowi, że organ właściwy do wydawania pozwolenia wodnoprawnego jest właściwy w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia tego pozwolenia. Niejasność wynika w tym przypadku z faktu, że w zależności od okoliczności sprawy, organem właściwym do wydania pozwolenia może być starosta lub marszałek województwa.

Dlatego też przepisy szczególne określające organ właściwy do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji powinny być współstosowane z art. 162 § 1 k.p.a. Nadrzędną zasadą jest bowiem stwierdzanie wygaśnięcia decyzji przez organ, który decyzję wydał w I instancji, chyba że przepis szczególny wyraźnie stanowi inaczej.

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji przez organ, który wydał decyzję w I instancji, ma istotne znaczenie, ponieważ decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia wydana przez inny organ dotknięta byłaby wadą nieważności, ze względu na naruszenie przepisów o właściwości, określone w art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/86/t77910.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/zaskarzenie;decyzji;do;sadu;administracyjnego,47,0,621871.html) Zaskarżenie decyzji do sądu administracyjnego Wniesienie skargi nie powoduje automatycznie wstrzymania wykonania decyzji. Skarżący powinien umieścić wniosek o wstrzymanie w składanym przez siebie piśmie.
[ ( http://static1.money.pl/i/prawo/o/d01525e9b9289ed98c3be51518611196/ddc99f1ff36908a9e35c4ce95303a8ff.tiny.jpg ) ] (http://blog.e-prawnik.pl/decyzja-administracyjna-bez-podpisu-to-jedynie-projekt.html) Decyzja administracyjna bez podpisu to jedynie projekt 22 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku (IV SA/Po 304/10) potwierdził, że brak podpisu na decyzji administracyjnej jest wadą istotną, prowadzącą do oceny, że chodzi...
[ ( http://static1.money.pl/i/h/112/t93552.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/jakie;sa;konsekwencje;nielegalnego;uzytkowania;budynku,187,0,741051.html) Jakie są konsekwencje nielegalnego użytkowania budynku? Można za to zapłacić karę w wysokości nawet kilkuset tysięcy złotych.

Autor jest prawnikiem w Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)