Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 731/10
Numer wpisu:2363
Data wpisu:2011-06-16
Data wydania wyroku:2011-02-10
Sygnatura akt:XVII AmC 731/10
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Towarzystwo Lexus w Poznaniu
Oznaczenie pozwanego:Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Za datę doręczenia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej, nie doręczonej, wysłanej na ostatni znany Bankowi adres posiadacza rachunku"
Branża:Uslugi bankowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Uslugi bankowe"
numer data wpisu postanowienie branża
2639 2011-10-19 XVII AmC 812/09
"Bank nie odpowiada za opóźnienia wynikające z awarii systemów informatycznych, systemów zasilania, łączy telekomunikacyjnych, powstałe z przyczyn niezależnych od Banku."
Uslugi bankowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: