Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
numer data wpisu postanowienie branża
3806 2012-10-10 XVII AmC 3806/10
"Przedsiębiorstwo ma prawo odciąć dostawę wody do nieruchomości lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, zawiadamiając na co najmniej 20 dni wcześniej powiatowego inspektora sanitarnego, burmistrza oraz Odbiorcę jeżeli: [...]...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
3805 2012-10-10 XVII AmC 3805/10
"W przypadku naruszenia przez Korzystającego z lokalu obowiązków określonych w § 3 niniejszej umowy, Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody do lokalu"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
3804 2012-10-10 XVII AmC 3804/10
"W przypadku niesprawności wodomierza głównego, łączną ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie sześciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności tego wodomierza, a gdy nie jest to możliwe,...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
1465 2008-07-21 Sygn. akt XVII AmC 49/06
"Umowa może być rozwiązana z zachowaniem pisemnej formy wypowiedzenia przez BZA S.A. z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia - w przypadkach nie wyszczególnionych powyżej. "
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
1464 2008-07-21 Sygn. akt XVII AmC 49/06
"W przypadku powzięcia wiadomości o utracie przez odbiorcę tytułu prawnego do obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna, BZA S.A. uprawniony będzie do wypowiedzenia niniejszej umowy sprzedaży energii elektrycznej...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
1220 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 40/06
"W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Odbiorcę urządzenia pomiarowo - rozliczeniowego Dostawca pobiera od Odbiorcy opłatę w wysokości czterokrotnej jego wartości w dniu stwierdzenia szkody."
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
1219 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 40/06
"Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia 23.09.2004 r. do dnia 30.09.2028 r."
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
1218 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 40/06
"Od dnia uruchomienia kotłowni do dnia spisania niniejszej umowy Odbiorca jest zobowiązany do pokrywania kosztów dostawy energii cieplnej i ciepłej wody dotyczących przedmiotowego lokalu."
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
1217 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 40/06
"W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Odbiorcę urządzenia pomiarowo - rozliczeniowego Dostawca pobiera od Odbiorcy opłatę w wysokości dwukrotnej jego wartości w dniu stwierdzenia szkody."
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
1216 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 40/06
"Jeżeli okres niedotrzymania parametrów umownych będzie dłuższy niż 24 godziny, to Odbiorcy przysługują upusty za każdą rozpoczętą dobę niedogrzania w wysokości ustalonej w przepisach określonych w par. 2 pkt a umowy."
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
1215 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 40/06
"Nie zgłoszenie zastrzeżeń co do prawidłowości wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty jej doręczenia jest jednoznaczne z jej akceptacją."
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
1214 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 40/06
"W przypadku pobierania przez Odbiorcę energii cieplnej niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Dostawca będzie pobierał podwyższone opłaty w wysokości czterokrotności cen."
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
1213 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 40/06
"Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe ze wstrzymania lub ograniczenia dostawy energii cieplnej z przyczyn od niego niezależnych
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
1212 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 40/06
"Nie zgłoszenie zastrzeżeń co do prawidłowości wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty jej doręczenia jest jednoznaczne z jej akceptacją."
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
1211 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 40/06
"Odbiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Dostawcę o niedogrzaniu lokalu lub wody użytkowej i ustalić z nim termin dokonania pomiarów kontrolnych - pod rygorem utraty prawa do upustów za okres niedogrzania."
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
1 2 3
  • Adres publikacyjny: