Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
numer data wpisu postanowienie branża
931 2006-11-09 Sygn. akt XVII AmC 44/04
"Ponadto lokator jest zobowiązany do poniesienia kosztów za dokonanie dodatkowego międzyokresowego odczytu podzielników kosztów ciepła według taryf stosowanych przez firmę specjalistyczną wykonującą tę usługę"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
930 2006-11-09 Sygn. akt XVII AmC 44/04
"Wysokość opłaty na dzień zawarcia umowy ustala się w kwocie: - dla lokali w budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów ciepła - według umowy zawartej ze specjalistyczną firmą rozliczeniową"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
929 2006-11-09 Sygn. akt XVII AmC 44/04
"Oprócz opłaty za dostawę energii cieplnej Lokator uiści Rozliczającemu jednorazową opłatę stałą obejmującą obsługę finansowo-techniczną oraz usługę wykonanego rozliczenia"w zw. z "Wysokość opłaty na dzień zawarcia umowy ustala...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
776 2006-07-03 Sygn. Akt XVII Amc 17/04
"Czas trwania jednorazowej przerwy planowanej nie może przekroczyć 48 godzin"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
496 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 6/04
"Należność za gaz ziemny oraz świadczone Kupującemu usługi będą regulowane na podstawie faktur wystawionych przez Sprzedawcę (...) 14 dniowym od daty wystawienia faktury w przypadku wysyłki pocztą, z wyłączeniem § 5 ust. 3...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
495 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 6/04
"Należność za gaz ziemny oraz świadczone Kupującemu usługi będą regulowane na podstawie faktur wystawionych przez Sprzedawcę w terminie podanym na fakturze, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury z...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
494 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 6/04
"Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby pozwanego"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
441 2005-05-05 Sygn. Akt XVII Amc 136/03
"Upoważnionym przedstawicielem odbiorcy jest każda osoba pełnoletnia zajmująca lokal"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
434 2005-05-05 Sygn. Akt XVII Amc 135/03
"Sprzedawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku (...) b) stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
354 2005-03-01 Sygn. akt XVII Amc 101/03
"Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem umowy lub nienależytym jej wykonaniem w przypadku działania siły wyższej (zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli stron...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
353 2005-03-01 Sygn. akt XVII Amc 101/03
"Wszelkie sprawy jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby ZEORK S.A."
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
352 2005-03-01 Sygn. akt XVII Amc 101/03
"W przypadku odstąpienia od umowy przez Odbiorcę lub w razie odstąpienia od umowy przez ZEORK S.A. z przyczyn leżących po stronie odbiorcy, Zeork S.A. nie będzie zobowiązany do zwrotu opłaty wymienionej w § 8 pkt 1 umowy. W...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
1 2 3 starsze
  • Adres publikacyjny: