Kodeks wykroczeń

Sygnatura dokumentu: Kodeks wykroczeń
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1971 numer 12 poz. 114
Tytuł: Kodeks wykroczeń
Data ogłoszenia: 1971-05-31
Data wejscia w życie: 1971-05-31
 • CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
 • Rozdział XIV Wykroczenia przeciwko mieniu
 • Art. 119. kw
  Art. 119. § 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 250 złotych,podlega karze...
 • Art. 120. kw
  Art. 120. § 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo...
 • Art. 121. kw
  Art. 121. § 1. Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu...
 • Art. 123. kw
  Art. 123. § 1. Kto z nienależącego do niego ogrodu bezprawnie zabiera w nieznacznej ilości owoce, warzywa lub kwiaty,podlega karze...
 • Art. 124. kw
  Art. 124. § 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 250...
 • Art. 125. kw
  Art. 125. Kto w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy albo przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym...
 • Art. 126. kw
  Art. 126. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia, przywłaszcza sobie albo umyślnie niszczy lub uszkadza cudzą rzecz przedstawiającą...
 • Art. 127. kw
  Art. 127. § 1. Kto samowolnie używa cudzej rzeczy ruchomej,podlega karze grzywny albo nagany. § 2. Ściganie następuje na żądanie...
 • Art. 128. kw
  Art. 128. § 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej urządza grę hazardową albo użycza do niej środków lub pomieszczenia,podlega...
 • Art. 129. kw
  Art. 129. § 1. Kto: 1) wyrabia, posiada lub nabywa wytrychy, jeżeli nie trudni się zawodem, w którym są one potrzebne, 2) dostarcza...
 • Art. 130. kw
  Art. 130. § 1. Przepisów art. 119, 120, 122 i 124 nie stosuje się: 1) 2) jeżeli przedmiotem czynu jest broń, amunicja, materiały...
 • Art. 131 kw
  Art. 131 . Przepisy art. 119, 122 i 124 stosuje się również w razie popełnienia wykroczenia za granicą.
Kodeks wykroczeń - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 60. kw
  Art. 60.
 • Art. 602. kw
  Art. 602.
 • Art. 63. kw
  Art. 63. § 1. Kto bez złożenia pisemnego wniosku o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wykonuje...
 • Art. 64. kw
  Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w...
 • Art. 72. kw
  Art. 72. Kto wbrew swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia...
Ostatnie wątki na forum