Sygnatura dokumentu: Kodeks karny wykonawczy
Sygnatura: DU rok 1997 numer 90 poz. 557
Tytuł: Kodeks karny wykonawczy
Data ogłoszenia: 1997-08-05
Data wejscia w życie: 1997-08-05

Art. 225. § 1. W odniesieniu do orzeczeń sądów wojskowych prawa i obowiązki organów postępowania wykonawczego wymienionych w art. 2 pkt 1-4 i 6 odpowiednio mają:

1) sąd wojskowy pierwszej instancji,  

2) sąd wojskowy, o którym mowa w art. 3 § 3,  

3) prezes sądu wojskowego lub upoważniony sędzia wojskowy,  

4) wojskowy sędzia penitencjarny,  

5) wojskowy kurator społeczny.  

§ 2. Organami postępowania wykonawczego są także:

1) dowódca jednostki wojskowej,  

2) organ administracji wojskowej właściwy ze względu na kompetencje służbowe.  

§ 3. Do decyzji organów wymienionych w § 1 pkt 3-5 oraz § 2 stosuje się odpowiednio art. 7.

Ostatnie wątki na forum