Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Sygnatura dokumentu: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1997 numer 98 poz. 602
Tytuł: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Data ogłoszenia: 1997-08-19
Data wejscia w życie: 1997-08-19

Art. 100e. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia ewidencji; 

2) warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane do ewidencji; 

3) rodzaj danych zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 100e ust. 1-3; 

4) wysokość opłat za udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich wnoszenia. 

2. W rozporządzeniu należy uwzględnić w szczególności:

1) organizację systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest ewidencja; 

2) nieprzekraczalne terminy przekazywania danych do ewidencji oraz sposób ich przekazywania; 

3) zakres danych udostępnianych poszczególnym podmiotom; 

4) zróżnicowaną wysokość opłat w zależności od zakresu udostępnianych danych. 

 

Ostatnie wątki na forum