Sygnatura dokumentu: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1997 numer 98 poz. 602
Tytuł: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Data ogłoszenia: 1997-08-19
Data wejscia w życie: 1997-08-19

Art. 100c. 1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

1) Policji; 

1a) Inspekcji Transportu Drogowego; 

2) Żandarmerii Wojskowej; 

3) Straży Granicznej; 

4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 

4a) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

5) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; 

6) sądom; 

7) prokuraturze; 

8) starostom; 

8a) strażom gminnym (miejskim); 

9) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

10) organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i komórkom, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.); 

11) wojskowym komendantom uzupełnień; 

12) podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494); 

13) ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system tachografu cyfrowego. 

2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić, w formie zaświadczenia, dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1 i 2, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes.

4. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 5, na pisemny, umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał; 

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności. 

Ostatnie wątki na forum