Prawo

Encyklopedia Prawa

Zwrot kosztów procesu
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Zwrot kosztów procesu
Według art. 98 kodeksu postępowania cywilnego, koszty procesu są rozumiane jako koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Strona przegrywająca sprawę jest zobowiązana je zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie.

Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią:
- koszty sądowe,
- koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika,
- równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie.

Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego.

Jednym z niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata jest wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w przepisach.

Wysokość kosztów sądowych, zasady zwrotu utraconego zarobku lub dochodu oraz kosztów stawiennictwa strony w sądzie, a także wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego i rzecznika patentowego regulują odrębne przepisy.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: