Prawo

Encyklopedia Prawa

Świadectwa tymczasowe
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Świadectwa tymczasowe

Dokumenty akcji na okaziciela nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą na kapitał zakładowy. Na dowód częściowej wpłaty należy wydać imienne świadectwa tymczasowe. Dokument świadectwa tymczasowego powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane:

1) firmę, siedzibę i adres spółki,
2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
3) datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
4) wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji,
5) wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych,
6) ograniczenia co do rozporządzania akcją,
7) postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

Ponadto, dokument świadectwa tymczasowego powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu. Podpis może być mechanicznie odtwarzany.

Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: