Prawo

Encyklopedia Prawa

Zatrudnianie cudoziemców
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Zatrudnianie cudoziemców
Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie podejmowania i wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Zgodnie z art. 87 tejże ustawy, cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce jeżeli posiada zezwolenie na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenie na pracę.

Zezwolenie na pracę jest wymagane wobec niektórych cudzoziemców, którzy:
1) wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania, oddział znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
3) wykonujących pracę u pracodawcy zagranicznego i będących delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego;
4) wykonujących pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym;
5) wykonujących pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy.

Wydawanie zezwolenia
Zezwolenie na pracę jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, ale wniosek musi być złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.
W postępowaniu o wydanie, przedłużenie lub uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca stroną postępowania jest wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pracę jest wydawane przez wojewodę na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata ale może być przedłużane.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: