Prawo

Encyklopedia Prawa

Status prawny udziałów nabytych przez małżonka przed zawarciem małżeństwa
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Status prawny udziałów nabytych przez małżonka przed zawarciem małżeństwa
Zgodnie z art. 31 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
Zawartość majątku wspólnego
Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: