A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Ratingi
Rating nazywany także oceną wiarygodności kredytowej jest niezależną i subiektywną opinią wyspecjalizowanej instytucji dotycząca ogólnej zdolności emitenta do regulowania zobowiązań finansowych lub emisji konkretnego instrumentu dłużnego emitenta.
Rating stanowi miarę ryzyka wystąpienia niewypłacalności emitenta w dłuższym okresie czasu oraz jakości emitowanych przez niego dłużnych papierów wartościowych.

Rodzaje ratingów
- Rating długoterminowy (long- term rating), dotyczy instrumentów dłużnych o terminie zapadalności powyżej roku,
- Rating krótkoterminowy (short- term rating), dotyczy instrumentów dłużnych o terminie zapadalności do roku,
- Rating krajowy, ocena wyłącznie w obrębie danego kraju odnosząca się do obowiązującego w nim ratingu "najniższego" ryzyka kredytowego, uzupełniona o specjalny identyfikator kraju,
- Rating międzynarodowy, ocena o zasięgu globalnym pozwalająca na porównanie wiarygodności danego emitenta z równorzędnymi podmiotami z całego świata. Może odnosić się do zobowiązań:
- w walucie krajowej (LCR - Local Currency Rating) - określa zdolność emitenta do regulowania zobowiązań finansowych w walucie kraju, w którym ma on siedzibę,
- w walucie obcej ( FCR - Foreign Currency Rating) - określa zdolność emitenta do regulowania zobowiązań finansowych w walucie obcej. Uwzglednia on ryzyko transferu i wymienialności.

Korzyści emitenta wynikające z posiadania ratingu
- łatwiejszy i szerszy dostęp do rynku finansowego,
- im wyższy rating tym niższy koszt pozyskania kapitału (niższe koszty kredytów bankowych, niższe oprocentowanie nowych emisji obligacji),
- standaryzacja ryzyka na rynku finansowym (jedna skala dla wszystkich emitentów i emisji),
- podniesienie zaufania w oczach inwestorów zagranicznych i zachęta do bezpośrednich inwestycji w regionie,
- większy prestiż i kształtowanie wizerunku,
- promocja na rynku krajowym i międzynarodowym
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: