Prawo

Encyklopedia Prawa

Rachunek papierów wartościowych
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Rachunek papierów wartościowych
Rachunek papierów wartościowych pozwala na ewidencjonowanie instrumentów finansowych posiadanych przez klienta na rachunku prowadzonym w banku. Innymi słowy są to rachunki, na których zapisywane są zdematerializowane papiery wartościowe.

Rachunki papierów wartościowych mogą być prowadzone wyłącznie przez:
- domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz Narodowy Bank Polski - jeżeli oznaczenie tych rachunków pozwala na identyfikację osób, którym przysługują prawa z papierów wartościowych;
- inne podmioty będące uczestnikami depozytu papierów wartościowych lub systemu rejestracji papierów wartościowych prowadzonego przez Narodowy Bank Polski, pośredniczące w zbywaniu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - jeżeli dokonywane przez nie zapisy dotyczą tych papierów i pozwalają na identyfikację osób, którym przysługują prawa z papierów wartościowych.

W skład rachunku papierów wartościowych wchodzą:
- ewidencjonowanie stanu posiadanych instrumentów finansowych,
- prowadzenie rozliczeń transakcji na instrumentach finansowych,
- wypłatę pożytków z instrumentów finansowych , takich jak odsetki, wykup nominału,
- operacje na papierach wartościowych, takich jak split, asymilacje, konwersje, itp.,
- otrzymywanie wyciągu z rachunku papierów wartościowych.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: