organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA" - GNIEZNO

 • KRS:0000076639
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA"
 • Adres:62 - 200 GNIEZNO, KS.ST.WYSZYŃSKIEGO 4
 • Miasto:GNIEZNO
 • Gmina:GNIEZNO
 • Powiat:GNIEŹNIEŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-08-12
 • Adres WWW:http://www.ziemia.gniezno.pl
 • Konto bankowe:62106000760000330000533137
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GNIEZNO
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE