organizacje pożytku publicznego

CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ - GNIEZNO

 • KRS:0000195886
 • Nazwa: CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ
 • Adres:62-200 GNIEZNO, OS. ORŁA BIAŁEGO 20
 • Miasto:GNIEZNO
 • Gmina:GNIEZNO
 • Powiat:GNIEŹNIEŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-02-27
 • Adres WWW:http://www.caritas.gniezno.pl
 • Konto bankowe:26102041150000910200500272
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GNIEZNO
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE