organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ ODDZIAŁ W BEŁCHATOWIE - BEŁCHATÓW

 • KRS:0000102199
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ ODDZIAŁ W BEŁCHATOWIE
 • Adres:97- 400 BEŁCHATÓW, OSIEDLE 1 MAJA 4A
 • Miasto:BEŁCHATÓW
 • Gmina:BEŁCHATÓW
 • Powiat:BEŁCHATOWSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-10-18
 • Adres WWW:http://srk.dolsat.pl
 • Konto bankowe:50102039580000990200901256
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BEŁCHATÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE