organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I TERAPEUTÓW NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "OPUS" - JAROCIN

 • KRS:0000178726
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE RODZICÓW I TERAPEUTÓW NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "OPUS"
 • Adres:63-200 JAROCIN, SPORTOWA 1 / 9
 • Miasto:JAROCIN
 • Gmina:JAROCIN
 • Powiat:JAROCIŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-03-31
 • Konto bankowe:12842700090020137720000005
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - JAROCIN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE