organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN - GNIEZNO

 • KRS:0000055717
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN
 • Adres:61-777 POZNAŃ, WOŹNA 12
 • Miasto:GNIEZNO
 • Gmina:GNIEZNO
 • Powiat:GNIEŹNIEŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-27
 • Adres WWW:http://www.smw.org.pl
 • Konto bankowe:08102040270000120202934826
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GNIEZNO
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE