organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW POGÓRZA OPAWSKIEGO - GŁUBCZYCE

 • KRS:0000038820
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW POGÓRZA OPAWSKIEGO
 • Adres:48-100 GŁUBCZYCE, WIĄZOWA 7
 • Miasto:GŁUBCZYCE
 • Gmina:GŁUBCZYCE
 • Powiat:GŁUBCZYCKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-11-06
 • Adres WWW:http://www.skpo.glubczyce.info
 • Konto bankowe:72106000760000320001345381
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GŁUBCZYCE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE