organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "KAMERTON" - WOŁÓW

 • KRS:0000224281
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "KAMERTON"
 • Adres:56-100 WOŁÓW, KS. F. BOSAKA 21
 • Miasto:WOŁÓW
 • Gmina:WOŁÓW
 • Powiat:WOŁOWSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-17
 • Konto bankowe:35102052420000230201414820
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WOŁÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE