organizacje pożytku publicznego

INICJATYWA SAMORZĄDOWA RAZEM - WOŁÓW

 • KRS:0000013407
 • Nazwa: INICJATYWA SAMORZĄDOWA RAZEM
 • Adres:56-100 WOŁÓW, ZAUŁEK ZIELONY 20
 • Miasto:WOŁÓW
 • Gmina:WOŁÓW
 • Powiat:WOŁOWSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-01
 • Konto bankowe:20109024600000000622013989
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WOŁÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE