organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "DAR SERCA" - DĄBROWA GÓRNICZA

 • KRS:0000301248
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "DAR SERCA"
 • Adres:41-306 DĄBROWA GÓRNICZA, LASKI 107
 • Miasto:DĄBROWA GÓRNICZA
 • Gmina:M. DĄBROWA GÓRNICZA
 • Powiat:M. DĄBROWA GÓRNICZA
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2010-04-13
 • Adres WWW:http://stowarzyszeniedarserca.free.ngo.pl
 • Konto bankowe:13124049081111001017879528
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - DĄBROWA GÓRNICZA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE