organizacje pożytku publicznego

DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN W KRYZYSIE - DĄBROWA GÓRNICZA

 • KRS:0000023455
 • Nazwa: DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN W KRYZYSIE
 • Adres:41-303 DĄBROWA GÓRNICZA, ŁĄCZNA 35
 • Miasto:DĄBROWA GÓRNICZA
 • Gmina:M. DĄBROWA GÓRNICZA
 • Powiat:M. DĄBROWA GÓRNICZA
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-09-22
 • Konto bankowe:23156010100000948000024502
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - DĄBROWA GÓRNICZA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE