organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "AMICUS" - LUBLINIEC

 • KRS:0000068484
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "AMICUS"
 • Adres:42-700 LUBLINIEC, PIŁSUDSKIEGO 8
 • Miasto:LUBLINIEC
 • Gmina:LUBLINIEC
 • Powiat:LUBLINIECKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-10-27
 • Konto bankowe:31102016640000310201295575
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBLINIEC
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE