organizacje pożytku publicznego

MIKOŁOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI "ZMIANA" - MIKOŁÓW

 • KRS:0000016869
 • Nazwa: MIKOŁOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI "ZMIANA"
 • Adres:43-190 MIKOŁÓW, KRAWCZYKA 16 / A
 • Miasto:MIKOŁÓW
 • Gmina:MIKOŁÓW
 • Powiat:MIKOŁOWSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-08-19
 • Adres WWW:http://www.zmiana-mikolow.pl
 • Konto bankowe:26105016341000002226132815
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - MIKOŁÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE