organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ŚW.JÓZEFA "JESTEŚMY" - MIKOŁÓW

 • KRS:0000237740
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ŚW.JÓZEFA "JESTEŚMY"
 • Adres:43-190 MIKOŁÓW, S.OKRZEI 27
 • Miasto:MIKOŁÓW
 • Gmina:MIKOŁÓW
 • Powiat:MIKOŁOWSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-01-04
 • Adres WWW:http://www.jestesmy.strefa.pl
 • Konto bankowe:63105016341000002326599608
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - MIKOŁÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE