organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA SERCE - EUROPEJSKIE CENTRUM PRZYJAŹNI DZIECIĘCEJ - ŚWIDNICA

 • KRS:0000229507
 • Nazwa: FUNDACJA SERCE - EUROPEJSKIE CENTRUM PRZYJAŹNI DZIECIĘCEJ
 • Adres:58-100 ŚWIDNICA, KOŚCIELNA 15
 • Miasto:ŚWIDNICA
 • Gmina:ŚWIDNICA
 • Powiat:ŚWIDNICKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-28
 • Adres WWW:http://serce.swidnica.org
 • Konto bankowe:42102051380000910200678961
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ŚWIDNICA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE