organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU WIELUŃSKIEGO - WIELUŃ

 • KRS:0000115352
 • Nazwa: FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU WIELUŃSKIEGO
 • Adres:98-300 WIELUŃ, PL. K. WIELKIEGO 2
 • Miasto:WIELUŃ
 • Gmina:WIELUŃ
 • Powiat:WIELUŃSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-03-29
 • Adres WWW:http://www.fundacja.wielun.pl
 • Konto bankowe:53925600040070276020000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WIELUŃ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE