organizacje pożytku publicznego

DZIEŁO ODBUDOWY MIŁOŚCI, FUNDACJA D.O.M. - WARSZAWA

 • KRS:0000135677
 • Nazwa: DZIEŁO ODBUDOWY MIŁOŚCI, FUNDACJA D.O.M.
 • Adres:02-549 WARSZAWA, MADALIŃSKIEGO 69A
 • Miasto:WARSZAWA
 • Gmina:WARSZAWA-CENTRUM
 • Powiat:WARSZAWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-04-23
 • Adres WWW:http://www.dom.org.pl
 • Konto bankowe:42124021351111001005863270
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WARSZAWA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE