Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowa o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, podpisana w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 r
Umowa o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, podpisana w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1959 nr 19 poz. 114
Tytuł:Umowa o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, podpisana w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 r
Data ogłoszenia:1959-03-18

114

UMOWA O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ A RZĄDEM FEDERACYJNEJ LUDOWEJ REPUBLIKI JUGOSŁAWII,

podpisana w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 r.

W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 16 stycznia 1958 roku podpisana została w Warszawie Umowa o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii o następującym brzmieniu dosłownym:

 

UMOWA O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ A RZĄDEM FEDERACYJNEJ LUDOWEJ REPUBLIKI JUGOSŁAWII

 

KONVENCIJA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEDJU VLADE NARODNE REPUBLIKE POLJSKE I VLADE FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

 

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, ożywione chęcią uregulowania zagadnień w zakresie ubezpieczeń społecznych w duchu wzajemnej współpracy i w przeświadczeniu, że współpraca

 

Vlada Narodne Republike Poljske i Vlada Federativne Narodne Republike Jugoslavije nadahnute željom da urede pitanja iz oblasti socijalnog osiguranja u duhu uzajamne saradnje, i ubedjene da će ta saradnja služiti jačanju i razvitku

ta służyć będzie umocnieniu i rozwojowi przyjacielskich stosunków pomiędzy obu Państwami, postanowiły zawrzeć Umowę o ubezpieczeniu społecznym i w tym celu wyznaczyły swych pełnomocników, a mianowicie:prijateljskih odnosa izmedju dve Države, odlučile su da sklope Konvenciju o socijalnom osiguranju i u tom cilju odredile su svoje opunomoćenike i to;

 

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej -

 

Vlada Narodne Republike Poljske:

Stanisława Zawadzkiego, Ministra Pracy i Opieki Społecznej,Stanislava Zavadzkoga, Ministra Rada i Socijalnog Staranja,

 

Rząd Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii -

 

Vlada Federativne Narodne Republike Jugoslavije:

Momę Markowicza, Członka Związkowej Rady Wykonawczej,Momu Markowića, člana Saveznog Izvršnog Veća,

 

którzy po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i sporządzone w należytej formie, zgodzili się na następujące postanowienia:

 

koji su se, posle razmene svojih punomoćja, koja su priznati kao punovažna i sastavljena u ispravnom obliku, saglasili o sledećim odredbama:

 

CZĘŚĆ I

 

DEO I

 

Postanowienia zasadnicze

 

Osnovne odredbe

 

Artykuł 1

 

Član 1

 

(1) Przy wykonywaniu niniejszej Umowy będą stosowane przepisy prawne, regulujące następujące rodzaje ubezpieczenia społecznego:

 

(1) Pri izvršavanju ove Konvencije biće primenjivani pravni propisi koji regulišu sledeće vrste socijalnog osiguranja:

 

a) ubezpieczenie na wypadek choroby i macierzyństwa,

 

a) osiguranje u slučaju bolesti i materinstva,

b) ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa, na starość i na wypadek śmierci żywiciela, łącznie z ubezpieczeniem od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem rentowym”,b) osiguranje u slučaju invalidnosti, starosti i u slučaju smrti branioca, uključujući i osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalne bolesti, u daljem tekstu „penziono osiguranje”,
c) zasiłki (świadczenia) rodzinne.c) porodične dodatke (davanja).

 

(2) Przy wykonywaniu niniejszej Umowy stosowane będą również przepisy prawne, zmieniające i uzupełniające w przyszłości przepisy prawne, regulujące rodzaje ubezpieczeń społecznych, wymienione w poprzednim ustępie.

 

(2) Pri izvršavanju ove Konvencije biće primenjivanlj takodje i pravni propisi kojima će ubuduće biti menjanl i upotpunjavani pravni propisi kojima su regulisane vrst socijalnog osiguranja pomenute u prethodnom stavu.

 

Artykuł 2

 

Član 2

 

Obywatele jednej Umawiającej się Strony mają równe prawa i obowiązki z obywatelami drugiej Umawiającej się Strony w zakresie wynikającym z przepisów prawnych, wymienionych w artykule 1 niniejszej Umowy.

 

Gradjani jedne Strane Ugovornice imaju jednaka praval i obaveze koji proističu iz provnih propisa navedenih u člal nuove Konvencije sa gradjanima diuge Strane Ugovornice.

 

Artykuł 3

 

Član 3

 

(1) Pracownicy i osoby z nimi zrównane objęci są ubezpieczeniem społecznym tej Umawiającej się Strony, na której obszarze wykonywane jest zatrudnienie lub działalność, miarodajne dla ubezpieczenia.

 

(1) Radnici i lica sa njima izjednačena obuhvaćeni su socijalnim osiguranjem one Strane Ugovornice na čijoj teritoriji zaposleni ili vrše funkcije merodavne za osiguranje.

 

(2) Od zasady określonej w poprzednim ustępie ustala się następujące wyjątki:

 

(2) Od principa iznetog u prethodnom stavu poslojej sleđećl izuzeci:

 

a) pracownicy przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych oraz osoby u nich zatrudnione objęci są ubezpieczeniem społecznym tej Umawiającej się Strony, na której obszarze mają swoje stałe miejsce zamieszkania. Stosuje się to również do pracowników państwowych i pracowników innych publiczno-prawnych instytucji i organizacji jednej Umawiającej się Strony, zatrudnionych na obszarze drugiej Umawiającej się Strony,

 

a) službenici diplomatskih i konzularnih pretstavništava i lica koja su kod njih zaposlena, obuhvaćeni su socijalnim osiguranjem one Strane Ugovornice na čijem području imaju stalan boravak. To se takodja primenjuje i na službenike državnih i drugih javnopravnih ustanova i organizacija jedne od Strana Ugovornica zaposlene na teritoriji druge Strane Ugovorniče;

b) pracownicy przedsiębiorstw publicznej komunikacji lądowej, powietrznej i wodnej jednej Umawiającej się Strony, wysłani w celu przejściowego lub stałego zatrudnienia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony, oraz pracownicy wysłani przez inne przedsiębiorstwa, mające swą siedzibę na obszarze jednej Umawiającej się Strony, w celu przejściowego zatrudnienia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony, b) radnici preduzeća javnog suvozemnog, vazdušnofl i vodnog saobraćaja jedne od Strana Ugovornica poslati u cilju privremenog ili stalnog zapošljavanja na teritoriji druge Strane Ugovornice, kao l radnic koje šalju druga preduzeća sa sedištem na teritoriji jedne od Strana Ugovornica u cilju privremenoj obavljanja posla na teritoriji druge Strane Ugovorni obuhvaćeni su socijalnim osiguranjem one Sirane
objęci są ubezpieczeniem społecznym tej Umawiającej się Strony, na której obszarze przedsiębiorstwo ma swą siedzibę,Ugovornice na čijoj teritoriji preduzeće ima svoje sedištej;
c) załoga statku objęta jest ubezpieczeniem społecznym tej Umawiającej się Strony, pod której banderą pływa.c) brodska posada obuhvaćena je socijalnim osiguranjem one Sirane Ugovornice pod čijom zastavom plovi.

 

(3) Centralne organy Umawiających się Stron mogą ustalić inne wyjątki lub też uzgodnić, że przewidziane w poprzednim ustępie wyjątki nie będą miały zastosowania w ogóle lub w poszczególnych przypadkach.

 

(3) Centralni organi Strana Ugovornica mogu da odrede druge izuzetke, a isto tako da se sporazume da izuzetci predvidjcni u prethodnom stavu ne budu primenjivani uopšte ili u pojednim slučajevima.

 

Artykuł 4

 

Član 4

 

(1) Przy ustalaniu prawa do świadczeń będą uwzględniane okresy zatrudnienia (ubezpieczenia) i okresy zrównane z okresami zatrudnienia (ubezpieczenia), przebyte na obszarze obu Umawiających się Stron. Jeżeli przyznanie świadczenia jest uwarunkowane przebyciem pewnego okresu w określonym zatrudnieniu, będą uwzględniane okresy takiego zatrudnienia na obszarze obu Umawiających się Stron.

 

(1) Pri odredjivanju prava na davanja uzimaju se u obzir periodi zaposlenja (osiguranja) i periodi koji se izjednačuju sa periodima zaposlenja (osiguranja) provedeni na teritoriji obeju Strana Ugovornica. Ako je priznavanje davanja uslovljeno provodjenjem izvesnog perioda na odredjenom poslu uzimaju se u obzir periodi provedeni na takvom poslu na teritoriji obeju Strana Ugovornica.

 

(2) Jeżeli według przepisów prawnych jednej Umawiającej się Strony uwzględnia się okresy zatrudnienia (ubezpieczenia) na obszarze państwa trzeciego jako okresy zatrudnienia (ubezpieczenia) na własnym obszarze, wówczas i druga Umawiająca się Strona będzie uwzględniać te okresy przy ustalaniu prawa do świadczeń w myśl niniejszej Umowy. Zaliczenie okresu zatrudnienia (ubezpieczenia) na obszarze państwa trzeciego, z którym jedna z Umawiających się Stron zawarła umowę o ubezpieczeniu społecznym, nie będzie miało wpływu na obliczenie wysokości renty.

 

(2) Ako se prema pravnim propisima jedne Sirane Ugovornice uzimaju u obzir periodi zaposlenja (osiguranja) na teritoriji treće države kao na sopstvenoj teritoriji, druga Strana Ugovornica će pri utvrdjivanju prava uzimati u obzir te periode. U tom slučaju uračunavanje vremena zaposlena (osiguranja) u trećoj državi sa kojom je jedna od Strana Ugovornica zaključila Konvenciju o socijalnom osiguranju neće uticati na odredjivanje visine penzije.

 

(3) Świadczenia z ubezpieczenia społecznego jednej Umawiającej się Strony, przysługujące obywatelom tej Strony z tytułu okresów zatrudnienia (ubezpieczenia) i okresów zrównanych z zatrudnieniem (ubezpieczeniem), przebytych na obszarze państwa trzeciego, nie przysługują obywatelom drugiej Umawiającej się Strony.

 

(3) Davanja iz socijalnog osiguranja jedne Strane Ugovornice, koja pripadaju gradjanima te Strane na osnovu perioda zaposlenja (osiguranja) perioda izjednačenih zaposlenjem (osiguranjem), provedenih na području treće države, ne pripadaju gradjanima druge Strane Ugovornice.

 

Artykuł 5

 

Član 5

 

(1) Jeżeli przepisy prawne jednej Umawiającej się Strony uzależniają nabycie, zachowanie i odzyskanie prawa do świadczeń lub korzystanie ze świadczeń od warunku pobytu na jej obszarze, warunek ten nie będzie stosowany do obywateli Umawiających się Stron, jak długo przebywają oni na obszarze drugiej Umawiającej się Strony.

 

(1) Ako pravni propisi jedne od Strana Ugovornica uslovljavaju sticanje, održavanje, ponovno dobijanje ili korišćenje davanja boravkom na svojoj teritoriji taj uslov neće biti primenjivan na gradjane Strana Ugovornica sve dok borave na teritoriji druge Strane Ugovornice.

 

(2) Świadczenia z ubezpieczenia społecznego jednej Umawiającej się Strony udzielane będą obywatelom drugiej Umawiającej się Strony, zamieszkałym w państwie trzecim, na tych samych warunkach i w takim samym rozmiarze, jak własnym obywatelom, zamieszkałym w tym trzecim państwie.

 

(2) Davanja iz socijalnog osiguranja jedne od Strane Ugovornica biće dodeljivana gradjanima druge Strane Ugovornice, nastanjenim u trećoj državi pod istim uslovima l u istim razmerama kao i sopstvenim gradjanima nastanjenim u trećoj državi.

 

Artykuł 6

 

Član 6

 

(1) Przepisy prawne jednej Umawiającej się Strony, według których świadczenie ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu w czasie, w którym uprawniona osoba otrzymuje inne świadczenie, zarobkuje lub posiada środki utrzymania z innych źródeł, będą stosowane również wtedy, gdy chodzi o pobieranie świadczenia od drugiej Umawiającej się Strony oraz o zarobkowanie lub posiadanie środków utrzymania na obszarze drugiej Umawiającej się Strony.

 

(1) Pravni propisi jedne Strane Ugovornice prema kojima se davanja smanjuju ili obustavljaju za vreme za koje ovlašteno lice prima druga davanja, zaradjuje ili ima sredstva za izdržavanje iz drugih izvora, primenjivaće set tada kada se radi o takvim primanjima, zaradjivanju odnosno posedovanju sredstva za izdržavanje na području druge Sirane Ugovornice.

 

(2) Centralne Organy Umawiających się Stron ustalą w razie potrzeby zakres i sposób stosowania postanowień poprzedniego ustępu.

 

(2) Centralni organi Strana Ugovornica će, ukoliko je potrebno, odrediti okvire i način primenjivanja odredbi prethodnog stava.

 

CZĘŚĆ II

 

DEO II

 

Postanowienia szczegółowe

 

Posebne odrebne

 

ROZDZIAŁ 1

 

GLAVA PRVA

 

Ubezpieczenie na wypadek choroby i macierzyństwa

 

Osiruganje u slučaju bolesti i materinstva

 

Artykuł 7

 

Član 7

 

Świadczenia rzeczowe z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa przyznaje według własnych przepisów i na swój rachunek organ tej Umawiającej się Strony, na obszarze której uprawniona osoba (pracownik, rencista, członek rodziny) przebywa. Stosuje się to również do osób wymienionych w artykule 3 ustęp 2, z wyjątkiem pracowników dyplomatycznych i konsularnych. Umawiające się Strony mogą uzgodnić, że postanowienia niniejszego artykułu będą się stosowały również do pracowników dyplomatycznych i konsularnych.

 

Davanje u naturi iz osiguranja u slučaju bolesti materinstva odredjuje prelna sopstvenim propisima i na svoj teret organ one Strane Ugovornice na čijoj teritoriji ovlašćeno lice (radnik, penziner, član porodice) boravi. To se primenjuje i na lica pomenuta u članu 3 stav 2 izuzimajući diplomatske i konzularne službenike.Strane Ugovornice mogu se sporazumeti da se odredbe ovoga člana primenjuju i na diplomatske i konzularne službenike.

 

Artykuł 8

 

Član 8

 

(1) Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa przyznaje w myśl własnych przepisów i na swój rachunek organ tej Umawiającej się Strony, w którym pracownik był ubezpieczony w czasie powstania prawa do świadczeń.

 

(1) Novčana davanja iz osiguranja u slučaju bolesti i porodjaja priznaje prema svojim propisima i na svoj teret organ one Strane Ugovornice kod koga je radnik bio osigu ran u vreme kada je stekao pravo na to davanje.

 

(2) Jeżeli uprawniona osoba przebywa w czasie pobierania świadczenia w myśl postanowień poprzedniego ustępu na obszarze drugiej Umawiającej się Strony, organ zobowiązany do udzielania świadczenia może zlecić wypłacanie świadczenia organowi drugiej Umawiającej się Strony. Organ, który w ten sposób wypłacił świadczenia, otrzymuje zwrot wypłaconych świadczeń od organu zobowiązanego do udzielania świadczenia.

 

(2) Ako ovlašćeno lice boravi, za vreme dobijanja nov čanih davanja u smislu odredaba prethodnog slava, na terito ji druge Strane Ugovornice, organ obavezan na davanj može poveriti isplatu organu druge Strane Uyovornice. Organ koji na taj način bude izvršio isplatu, dobija protuvrednos od organa koji je bio obavezan da izvrši isplatu davanja.

 

ROZDZIAŁ 2

 

GLAVA DRUGA

 

Ubezpieczenia rentowe

 

Penziono osiguranje

 

Artykuł 9

 

Član 9

 

(1) Organ ubezpieczenia rentowego każdej Umawiającej się Strony ustala według własnych przepisów prawnych i z uwzględnieniem postanowień artykułu 4, czy osoba spełnia warunki do uzyskania prawa do świadczeń.

 

(1) Organ osiguranja svake od Strana Ugovornica odred ju je prema svojim pravnim propisima i uzimajući u obzir odred be člana 4, da li lice ispunjava uslove za korišćenje pravana davanja.

 

(2) Jeżeli w myśl poprzedniego ustępu warunki do świadczeń są spełnione według przepisów prawnych obu Umawiających się Stron, organ ubezpieczenia rentowego każdej Umawiającej się Strony ustala według własnych przepisów wysokość renty wraz ze wszystkimi dodatkami i podwyżkami, tak jakby łączny okres zatrudnienia (ubezpieczenia) na obszarze obu Umawiających się Stron został przebyty całkowicie według prawnych przepisów tego organu. Z tak obliczonej renty organ ubezpieczenia rentowego każdej Umawiającej się Strony wypłaca część świadczenia, odpowiadającą stosunkowi okresu zatrudnienia (ubezpieczenia), przebytego na obszarze danej Strony, do łącznego okresu zatrudnienia (ubezpieczenia), przebytego na obszarze obu Umawiających się Stron.

 

(2) Ako su u duhu prethodnog stava uslovi za davanje ispunjeni prema pravnim propisima obe Strane Ugovornicef odgovarajući organ osiguranja svake od Strana Ugovornica odredjuje prema svojim propisima visinu penzije zajedno sa svim dodacima i povišicama tako kao da je ukupni period zaposlenja (osiguranja) na teritoriji obe Strane Ugovornice navršen isključivo prema pravnim propisima tog organa. Od tako obračunate penzije organ osiguranja svake od Strana Ugovornica isplaćuje deo davanja koji srazmerno odgovara vremenu zaposlenja (osiguranja) provedenom na teritoriji odnosne Strane i ukupnom vremenu zaposlenja (osiguranja) provedenom na teritoriji obeju Strana Ugovornica.

 

(3) Jeżeli okres zatrudnienia (ubezpieczenia) na obszarze jednej Umawiającej się Strony wynosi mniej niż 6 miesięcy, nie istnieje prawo do świadczeń od organu ubezpieczenia tej Strony. Organ ubezpieczenia rentowego drugiej Umawiającej się Strony, od którego renta przysługuje, nie zmniejsza świadczenia w myśl postanowień poprzedniego ustępu.

 

(3) Ako period zaposlenja (osiguranja) na teritoriji jedne Strane Ugovornice iznosi manje od 6 meseci ne postoji pravo na davanja cd organa socijalnog osiguranja te Strane Ugovornice. Organ osiguranja druge Strane Ugovornice koji duguje davanje neće Vršiti smanjivanje svoga davanja u smislu prethodnog stava.

 

(4) W razie śmierci rencisty, pobierającego świadczenia częściowe w myśl postanowień ustępu 2, oraz w razie śmierci członka jego rodziny zasiłek pogrzebowy przysługuje w całości od organu ubezpieczenia społecznego tej Umawiającej się Strony, na której obszarze odbył się pogrzeb.

 

(4) U slučaj mrti penzionera koji prima penziju u deo vima prtina odredbama stava 2 i u slučaju smili člana njegove porodice pomoć za pogreb u calini daje organ socijalnog osiguranja one Sirane Ugovornice na čijoj je teritoriji pogreb obavljen.

 

(5) Centralne Organy Umawiających się Stron, o ile uznają, że pojęcia inwalidztwa są co do istoty rzeczy zgodne według przepisów obu Umawiających się Stron, mogą ustalić, że rozstrzygnięcie właściwego organu lub sądu jednej Umawiającej się Strony o tym, czy inwalidztwo istnieje lub nie istnieje, jest wiążące dla właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony. W takim przypadku właściwym dla rozstrzygnięcia o inwalidztwie będzie organ (sąd) tej Umawiającej się Strony, na której obszarze uprawniona osoba przebywa.

 

(5) Centralni organi Strana Ugovornicn mogu, ukoliko ustanove da je pojam invalidnosti kod obeju Strana Ugovor-nica u osnovi isti, odrediti da rešenje nadležnog organa ili suda jedne Strane Ugovornice o tome da li postoji ili ne postoji invalidnost, bude obavezno za nadležne organe druga Strane Ugovornice. U tom slučaju o invalidnosti rešava nadležni organ (sud) one Strane Ugovornice, na čijej teritoriji prebiva ovlašteno lice.

 

Artykuł 10

 

Član 10

 

(1) Jeżeli uprawniona osoba spełnia warunki do świadczeń według przepisów prawnych tylko jednej Umawiającej się Strony, organ ubezpieczenia rentowego tej Strony przyznaje część świadczeń ustalonych w myśl postanowień artykułu 9 niniejszej Umowy. Jednakże częściowe świadczenia nie mogą być w tym przypadku niższe od świadczeń, jakie przysługiwałyby w myśl wewnętrznych przepisów, bez uwzględnienia okresów zatrudnienia (ubezpieczenia) na obszarze drugiej Umawiającej się Strony.

 

(1) Ako ovlašteno lice ispunjava uslove za davanja prema pravnim propisima samo jedne od Strana Ugovornica, organ socijalnog osiguranja te Strane priznaje deo davanja utvrdjenih u smislu odredaba člana 9 ove Konvencije. Ipak delimična davanja ne mogu biti u tom slučaja niža od davanja koja bi pripadala u smislu unutarnjih propisa bez uzimanja' u obzir perioda zaposlenja (osiguranja) na području druge Strane Ugovornice.

 

(2) Jeżeli zostaną spełnione warunki do świadczeń również w myśl przepisów prawnych drugiej Umawiającej się Strony, nastąpi ponowne ustalenie świadczeń przez organy ubezpieczenia rentowego obu Umawiających się Stron w myśl artykułu 9 niniejszej Umowy, z uwzględnieniem okresów zatrudnienia (ubezpieczenia), przebytych po przyznaniu świadczenia w myśl poprzedniego ustępu.

 

(2) Kad budu inspunjeni uclovi za davanje i po pravnim propisima druge Strane Ugovornice, biće ponovo ustanovljena ciavanja od strane organa socijalnog osiguranja obeju Strana Ugovornica u smislu člana 9 ove Konvencije, uzevši u obzir periode zaposlenja (osiguranja), provedene nakon priznanja davanja u smislu prethodnog stava.

 

(3) Uprawnienia do świadczeń, nabyte z tytułu ubezpieczenia na obszarze jednej Umawiającej się Strony, nie wygasają w czasie pobierania renty starczej lub inwalidzkiej w myśl ustępu 1 od organu ubezpieczenia rentowego drugiej Umawiającej się Strony.

 

(3) Provo na davanje stečeno u osiguranju jedne Sfran Ucjovornire ne gasi se za vreme dobijanja starosne ili invalidske penzije u smislu stava l od organa arija druge Strane Ugovornice.

 

Artykuł 11

 

Član 11

 

(1) Postanowienia artykułu 9 i 10 niniejszej Umowy stosuje się także w przypadku, gdy inwalidztwo lub śmierć pracownika są następstwem wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej. Jednakże podwyższenie renty lub część renty, która w tym przypadku przewyższa rentę z tytułu inwalidztwa z innych przyczyn, niż wypadek w zatrudnieniu lub choroba zawodowa, przyznaje i wypłaca organ ubezpieczenia rentowego tej Umawiającej się Strony, na której obszarze wypadek się zdarzył lub pracownik nabawił się choroby zawodowej.

 

(1) Odredbe članova 9 i 10 ove Konvencije paitujuju se i u slučaju karta je invalidnost ili smrt radnika posledica nesretnog slučaja na poslu ili profesionalno bolesti. Ipak povišenje penzije ili dela penzije koje” u tom slučaju premašuje penziju s naslova invalidnosti iz drugih uzroka nego što je nesretni slučaj na poslu ili profesionalna bolest, pii/naje i isplaćuje organ socijalnog osiguranja one Strane Ugovornice na čijej teritoriji se dogodio nesretni slučaj ili je radnik dobio profesionalnu bolest.

 

(2) Jeżeli pracownik był narażony na chorobę zawodową w czasie zatrudnienia na obszarze tylko jednej Umawiającej się Strony, świadczenia z tego tytułu przyznaje w myśl postanowień poprzedniego ustępu organ ubezpieczenia rentowego tej Strony. Jeżeli pracownik był narażony na chorobę zawodową w czasie zatrudnienia na obszarze obu Umawiających się Stron, świadczenia z tego tytułu przyznaje w myśl poprzedniego ustępu organ ubezpieczenia rentowego tej Umawiającej się Strony, na której obszarze pracownik był zatrudniony ostatnio.

 

(2) Ako je rsdnik bio izvrgnut profesionalnoj bolesti za vreme uposlenja na području samo jedne Strane Ugovornice, davanje po tome osnovu priznaje u smislu odredaba predjašnjeg stava organ socijalnog osiguranja ove Strane. Ako je radnik bio izvrgnut profesionalnoj bolesti za vreme uposlenja na području obeju Strana Ugovornica davanja po tome osnovu priznaje u smislu prethodnog slava organ socijalngo osiguranja one Strane Ugovornice, na čijem području je radnik bio posledji put zaposlen

 

(3) Jeżeli uprawniona osoba, pobierająca świadczenia z tytułu wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej od organu ubezpieczenia rentowego jednej Umawiającej się Strony ulegnie wypadkowi lub nabawi się choroby zawodowej w czasie zatrudnienia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony, organ ubezpieczenia rentowego tej drugiej Umawiającej się Strony rozstrzygnie o uprawnieniach tej osoby według swoich przepisów prawnych, uwzględniając poprzedni wypadek lub poprzednią chorobę zawodową. Stosuje się to również w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia uprawnionej osoby w następstwie wykonywania zatrudnienia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony.

 

(3) Ako ovlašteno lice, koje prima penziju zbog nrsiećnog slučaja na poslu ili profesionalne bolesti od organa osiguranja1 jedne od Strana Ugovornica doživi nesreću ili profesionalnu bolest za vreme zaposlenja na teritoriji druge Strane Ugovornice, organ osiguranja te druge Strane odlučuje o pravima tog lica prema svojim propisima, uzimajući u obzir prethodnu nesreću ili prethodnu profesionalnu bolest. To isto važi u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja obašćenog lica, koje nastupi usled rada na području drage Strane Ugovornice.

 

ROZDZIAŁ 3

 

GLAVA TREĆA

 

Zasiłki (świadczenia) rodzinne

 

Porodični dodaci (davanja)

 

Artykuł 12

 

Član 12

 

Zasiłki (świadczenia) rodzinne będą wypłacane przez zobowiązany organ ubezpieczenia jednej Umawiającej się Strony również wtedy, gdy członkowie rodziny, na których zasiłki (świadczenia) rodzinne przysługują, przebywają na obszarze drugiej Umawiającej się Strony.

 

Porodične dodatke (davanja) plaća organ osiruganjj Strane Ugovornice obavezan na davanje i u slučaju kada članovi porodice, za koje pripadaju porodični dodaci (davan, ja), prebivaju na području druge Strane Ugovornice.

 

Artykuł 13

 

Član 13

 

Zasiłki (świadczenia) rodzinne na członków rodziny, przebywających na obszarze państwa trzeciego, będą wypłacane przez organ ubezpieczenia każdej z Umawiających się Stron na tych samych warunkach i w takim samym rozmiarze, jak własnym obywatelom, których członkowie rodziny przebywają w tym trzecim państwie.

 

Porodični dodaci (davanja) za članove porodice, koji l borave na području treće države, plaća nadležni organ osiguranja svake od Strana Ugovornica pod istim ustavimi u istom rozmeru, kao i sopstvenim gradjanima, čiji članovi porodice borave u toj trećoj državi.

 

CZĘŚĆ III

 

DEO III

 

Postanowienia ogólne, przejściowe i końcowe

 

Opšte, prelazne i zaključne odredbe

 

Artykuł 14

 

Član 14

 

Wniosek o przyznanie świadczeń w myśl niniejszej Umowy może być zgłoszony do organu ubezpieczenia społecznego jednej lub drugiej Umawiającej się Strony. Organ Umawiającej się Strony, do którego wniosek został zgłoszony, zakomunikuje o tym organowi drugiej Umawiającej się Strony.

 

Predlog za dodeljivanje davanja iz socijalnog osiguranja može se podneti organu osiguranja jedne ili drug Stranel Ugovornice. Organ Strane Ugovornice kojoj je podne predlogr obavestiće odmah o tome organ druge Strane Ugovornice.

 

Artykuł 15

 

Član 15

 

(1) Właściwe organy Umawiających się Stron będą sobie wzajemnie udzielać bezpłatnie pomocy, potrzebnej przy wykonywaniu niniejszej Umowy.

 

(1) Nadležni organi Strana Ugovornica će jedan drugo; besplatno ukazivati potrebno pomoć pri izvršavanju ove Konvencije.

 

(2) Urzędom konsularnym (wydziałom konsularnym przedstawicielstw dyplomatycznych) jednej Umawiającej się Strony przysługuje prawo zastępowania bez pełnomocnictwa swych obywateli i organów swojego Państwa przed organami (sądami) drugiej Umawiającej się Strony we wszystkich sprawach, wynikających z niniejszej Umowy. Nie narusza to wewnętrznych przepisów prawnych każdej z Umawiających się Stron, według których wymagane jest zastępstwo przez adwokata lub przez inną osobę.

 

(2) Konzularna prelstavništva (konzularna odeljenja u di plomatskim pretstavni.štvima) jedne Sirane Ugovornice iinaji pravo da i bez puromoći zastupaju svoje gradjane kao i or gane svoje države pred organima (sudovima) druge Stran Ugovornice u svima pitanjima koja prolsliču iz ove Konven čije. To ne narušava unjtrašnje pravne propise svake o Strana Ugovornica, piema kojima se zahteva zastupanje o strane advokata ili drugogo lica.

 

Artykuł 16

 

Član 16

 

Właściwe organy Umawiających się Stron będą przy wykonywaniu niniejszej Umowy porozumiewać się bezpośrednio.

 

Odgovarajući organi Strana Ugovornica sporazumevać se neposredno pri izvršavanju ove Konvencije.

 

Artykuł 17

 

Član 17

 

(1) Dokumentacja, nie wyłączając wyników badań lekarskich, wydana przez właściwe organy jednej Umawiającej się Strony jest ważna przy wykonywaniu niniejszej Umowy dla organów drugiej Umawiającej się Strony. Centralne organy Umawiających się Stron mogą ustalić, w jaki sposób dokumentacja przewidziana w przepisach prawnych jednej Umawiającej się Strony może być zastąpiona zaświadczeniem właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony.

 

(1) Dokumentacija, neizuzimajući lekarske nalaze, izdat od odgovarajućh organa jedne Strane Ugovornice puno važna je pri izvršavanju ove Konvencije za organe drug Strane Ugovornice. Centralni organi Strana Ugovornica mogul da odrede na koji način dokumentacija, predvidjena u pravnim propisima jedne Strane Ugovornice može da bude z menjena potvrdom odgovarajućeg organa druge Strane Ugovornice.

 

(2) Dokumenty, podania, skargi i inne pisma, składane w wykonaniu niniejszej Umowy, mogą być napisane w urzędowym języku jednej lub drugiej Umawiającej się Strony i są zwolnione od wszelkich opłat i legalizacji.

 

(2) Dokumenta, molbe, žalbe I dnigi podnesd koji koriste u izvršavanju ove Konvencije mogu da budu napisani službenim jezikom jedne ili druge Strane Ugovornice i oslobodjeni su svih taksa i legalizacije.

 

(3) Podania, skargi, środki prawne i inne pisma w sprawach objętych niniejszą Umową, które powinny być wniesione w określonym terminie do organu (sądu) jednej Umawiającej się Strony, będą uważane za wniesione w terminie, jeżeli zostały wniesione w tym terminie do organu (sądu) drugiej Umawiającej się Strony. W tym przypadku pisma te powinny być przekazane bezzwłocznie właściwemu organowi (sądowi) drugiej Umawiającej się Strony.

 

(3) Molbe, žalbe, pravna akta i drugi podnesci po pitanjima obuhvaćenim ovom Konvencijom, koji treba da budu predali do odredjenog termina organu (sudu) jedne Strane Ugovornice biće smatrani kao podnet: na vreme ako budu do log termina pocineti organu (sudu) druge Strane Ugovornice. U tom slučaju le podneske treba neodložno poslati odgovarajućem organu (sudu) druge Strane Ugovoraice.

 

Artykuł 18

 

Član 18

 

Przekazy pieniężne z tytułu świadczeń będą dokonywane na obszar drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z postanowieniami porozumień o płatnościach niehandlowych, obowiązujących pomiędzy obu Umawiającymi się Stronami w dacie przekazu.

 

Doznake novčanih davanja na teritoriju druge Strana Ugovornice vršiće se prema odredbama Sporazuma o nerobnira plaćanjima koji bude na snazi izmedju Strana Ugovornica u vreme doznake.

 

Artykuł 19

 

Član 19

 

(1) Centralne organy Umawiających się Stron mogą zawierać porozumienia potrzebne dla wykonywania niniejszej Umowy.

 

(1) Centralni organi Strana Ugovornica mogu zaključivati sporazume potrebne za izvršenje ove Konvencije.

 

(2) Wymienione organy będą sobie wzajemnie komunikować zmiany, jakie zaszły w wewnętrznych przepisach prawnych, wymienionych w artykule 1 niniejszej Umowy.

 

(2) Pomenuti organi će se uzajamno izveštavati o promenarna do kojih bude došlo u unutrašnjim pravnim propisima pomenutim u članu l ove Konvencije.

 

(3) Wszelkie trudności i różnice zdań, jakie powstałyby przy wykonywaniu niniejszej Umowy, będą regulowane w drodze porozumienia pomiędzy centralnymi organami Umawiających się Stron.

 

(3) Sve teškoće i razlike u mišljenjima do kojih bi moglo da dodje pri izvršavanju ove Konvencije biće regulisane putem sporazuma izmedju centralnih organa Strana Ugovornira.

 

(4) Umawiające się Strony będą się wzajemnie powiadamiać, które organy każdej z Umawiających się Stron są centralnymi organami w rozumieniu niniejszej Umowy, powołanymi do jej wykonywania.

 

(4) Strane Ugovornice će jedna drugu obaveštavari o tome koji organi su centralni organi u smislu ove Konvencije uadleini za njezino izvršavanje.

 

Artykuł 20

 

Član 20

 

(1) Przy stosowaniu postanowień niniejszej Umowy będą uwzględniane również okresy zatrudnienia (ubezpieczenia) i okresy zrównane z zatrudnieniem (ubezpieczeniem), przebyte przed wejściem w życie Umowy.

 

(1) Pri primeni odredaba ove Konvencije uzimaće su obzir i periodi zaposlenja (osiguranja), kao i periodi izjednačeni sa zaposlenjem (osiguranjem), navršeni pre stupanja Konvencije na snagu.

 

(2) Postanowienia niniejszej Umowy będą zastosowane na wniosek uprawnionej osoby lub właściwego organu ubezpieczenia rentowego również w tych przypadkach, w których przed wejściem w życie Umowy renta nie została przyznana z braku wymaganego okresu zatrudnienia (ubezpieczenia).

 

(2) Odredbe ove Konvencije će bili primenjšvane na predlog ovlaštenog lica ili nadležnog organa osiguranja i u onim slučajevima u kojima pre stupanja Konvencije ni snagu penzija nije priznata zbog nedostalka traženog perioda zaposlenja (osiguranja).

 

(3) Renty przyznane przed wejściem w życie niniejszej Umowy będą ponownie rozpatrzone na wniosek uprawnionej osoby lub właściwego organu w celu ustalenia prawa do świadczeń w myśl postanowień niniejszej Umowy.

 

(3) Penzije koje su priznate pre stupanja na snagu ove Konvencije biće revidirana na predlog ovlaštenog lica ili odgovarajućeg organa u cilju ponovnog odredjivanja prava na davanja prema odredbama ove Konvencije.

 

(4) Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w myśl ust. 2 i 3 powinien być zgłoszony w terminie trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy. Świadczenia przyznane w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy przysługują najwcześniej od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy.

 

(4) Predlog za reviziju u smislu stava 2 i 3, mora biti podnet u roku od 3 godine od dna sipanja na snagu ove Konvencije. Davanja priznata posle revizije pripadaju najranije od stupanja na snagu ove Konvencije.

 

Artykuł 21

 

Član 21

 

Umowa niniejsza nie dotyczy członków sił zbrojnych, inwalidów wojennych i wojskowych, uczestników ruchu partyzanckiego i podziemnego w czasie drugiej wojny światowej oraz ofiar terroru faszystowskiego. Sprawę świadczeń dla tych osób i członków ich rodzin reguluje Protokół Dodatkowy do niniejszej Umowy, który stanowi integralną jej część.

 

Ova Konvencija ne odnosi se na pripadnike oružanhi snaga, ratne i vojne invalide, učesnike partizanskog i ilegalnog pokreta za vreme Drugog svetskog rata i žrtve fašističkog terora. Pilanje davanja ovim licima i članovima njihovih porodica rcgulše Dodatni protokol ovoj Konvenciji, koji sačinjava njen sastavni deo.

 

Artykuł 22

 

Član 22

 

Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w pierwszym dniu miesiąca, następującego po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych, która odbędzie się w Belgradzie.

 

Ova Konvenciji podleje ratifikaciji i Hipa na snagu prvog dana wota koji sledi nakon ramcne ratitikacionih dokumtnala, koja će se obavit; u Bcogiadu.

 

Artykuł 23

 

Član 23

 

(1) Umowa niniejsza została zawarta na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron, nie później jednak niż na sześć miesięcy przed upływem danego roku kalendarzowego i traci swą moc obowiązującą z końcem tego roku.

 

(1) Ova Konvencija zaključena je na neo<Jredjeno vremo Svaka Strana Ugovornira može je otkazati, ali najmanj G meseci pre isteka kalendarske godine i ona tada gub važnost krajem te kalendarske godine.

 

(2) W razie wypowiedzenia niniejszej Umowy jej postanowienia, jak też postanowienia porozumień dodatkowych będą stosowane nadal do uzyskanych już praw.

 

(2) U slučaju otkazivanja ove Konvencije njene odredbi kao i odredbe naknadnih sporazuma biće i dalje primenjivane za već stečena prava.

 

(3) W przypadkach, w których uzyskane zostały okresy zatrudnienia (ubezpieczenia) na obszarze obu Umawiających się Stron, a prawo do świadczeń nie powstało przed dniem upływu ważności niniejszej Umowy, dalsze zachowanie uprawnień do świadczeń z tego tytułu regulowane będzie wewnętrznymi przepisami prawnymi każdej z Umawiających się Stron.

 

(3) U slučaju kada su periodi zaposlenja (osiguranja navršeni na teritoriji obe Strane Ugovornice, a pravo n davanje nije nastalo pre dana prestanka važnosti ove Konvencije, dalje očuvanje prava na davanja po tome osnov biće regulisano unutrašnjim propisima svake Strane Ugovor niče.

 

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i serbskochorwackim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc obowiązującą.

 

Ova Konvencija sačinjena je u Varšavi 16 januara 195 godine u dva originala, svaki po poljskom i srpsko-hrvats kom jeziku pri čemu su oba teksta podjednako punovažna.

 

Na dowód czego wyżej wymienieni pełnomocnicy podpisali niniejszą Umowę i zaopatrzyli ją pieczęciami.

 

Kao dokaz lome gore pomenuti opunomoćenici su potpi sali ovu Konvenciju i stavili pečate.

 

W imieniu

 

W imieniu

 

U ime Vlade

 

U ime Vlade

Rządu Polskiej

Rządu Federacyjnej Ludowej

Narodne Republike Poljske

Federativne Narodne Republike

Rzeczypospolitej Ludowej

Republiki Jugosławii

 

Jugoslavije

(-) S. Zawadzki

(-) M. Markowicz

(-) S. Zawadzki

(-) M. Marković

 

PROTOKÓŁ DODATKOWY

 

DODATNI PROTOKOL

 

Przy podpisywaniu Umowy o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii Umawiające się Strony ożywione troską zapewnienia swoim obywatelom możliwości korzystania także z innych świadczeń, niż z ubezpieczenia społecznego, uzgodniły, co następuje:

 

Pri potpisivanju Konvencije o socijalnom osiguranj izmcdju Vlade Narodne Republike Poljske i Vlade Pedera tivne Narodne RppubKke Juooslavije Strane Ugovornice sse, ncdahnute brigom da svoj m gradjanima obeibede moguć nost da korise i druga unvonja, a ne samo iz socijalnog osi guranja, saglasile u sleiietlin:

 

Artykuł I

 

Član I

 

(1) Postanowienia artykułów 5 i 18 Umowy o ubezpieczeniu społecznym stosuje się odpowiednio do świadczeń dla osób wymienionych w artykule 21 tej Umowy.

 

(1) Odredbe članova 5 i 18 Konvencijo o socijalnom os guranju primenjuju se analogno i na davanja licima sporne nulim u Članu 21 te Konvencije.

 

(2) Uzyskanie obywatelstwa drugiej Umawiającej się Strony nie powoduje utraty prawa do świadczeń, przysługujących na podstawie szczególnych przepisów poza ubezpieczeniem społecznym osobom wymienionym w artykule 21 Umowy o ubezpieczeniu społecznym.

 

(2) Sticanje drzavljanstva druge Sirane Ugovornice nem za posledicu gubitak prava na davanja, koja pripadaju n osnovu posebirh izvan socijalnog osiguranja licima spoine nutim u članu 21 Konvencije o socijalnom osiguranju.

 

(3) Jeżeli świadczenia, o których mowa w poprzednim ustępie, nie zostały przyznane lub ich wypłata została wstrzymana z powodu zamieszkania uprawnionej osoby na obszarze drugiej Umawiającej się Strony albo z powodu uzyskania obywatelstwa tej Strony, nastąpi ponowne rozpatrzenie uprawnień zainteresowanych osób na ich wniosek lub na wniosek właściwego organu Umawiającej się Strony, której obywatelem jest uprawniona osoba. Wniosek powinien być zgłoszony w terminie trzech lat od dnia wejścia w życie Umowy o ubezpieczeniu społecznym. Świadczenia przyznane w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy przysługują najwcześniej od dnia wejścia w życie wymienionej Umowy.

 

(3) Ako davanja o kojima je reč u prehoilnom stavu nis priznata ili je isp!aia obustavljena zbog boravka ovlašteni lica na teritoriji druge Strane Ugovornice ili zbog dobijanj državljanstva te Strane, takvi slučajevi biće ponovo ispitani na prcdlog ovlaštenog lica ili odgovarajućih organa Strane Ugovornice čiji je gradjanin ovlašteno lice. Predlog mora biti podnet u roku od 3 godine od stupanja na snagu Konvencije o socijalnom osiguranju. Davanja priznata posle ponovnog ispitivanja, pripadaju najranije od dana stupanja na snaga spomenute Konvencije.

 

Artykuł II

 

Član II

 

Osoby pobierające od organu jednej Umawiającej się Strony świadczenia, o których mowa w artykule I niniejszego Protokołu, otrzymują w czasie pobytu na obszarze drugiej Umawiającej się Strony potrzebną opiekę prewencyjną i leczniczą od właściwych organów tej Strony, na tych samych warunkach i w takim samym zakresie jak właśni obywatele,

 

Licima, koja primaju od organa jedne Strane Ugovornice davanja o kojima je reč u članu I ovog Protokola, biće ukazivana za vreme boravka na teritoriji druge Strane Ugovornice preventivna i terapeutska lekarska pomoć od odgovarajućih organa ove Strane pod istim uslovima i u istom obimu kao i sopstvenim gradjanima ovlaštenim na takva davanja.

uprawnieni do takich świadczeń. Przy tym stosowane będą odpowiednio postanowienia artykułu 7 Umowy o ubezpieczeniu społecznym.

Pri tome će biti primenjivanje odgovarajuće odredbe člana 7 Konvencije o socijalnom osiguranju.

 

Protokół niniejszy sporządzono w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 roku, w dwóch egzemplarzach każdy w językach polskim i serbskochorwackim, przy czym oba teksty mają jednakową moc obowiązującą.

 

Ovaj Protokol sačinjen je u Varšavi 15 januara 1958 godine u dva originala, svaki na poljskom i srpsko-hrvats-kom jeziku pri čemu su oba teksta jednako punovažna.

 

 

 

W imieniu

 

W imieniu

 

U ime Vlade

 

U ime Vlade

Rządu Polskiej

Rządu Federacyjnej Ludowej

Narodne Republike Poljske

Federativne Narodne Republike

Rzeczypospolitej Ludowej

Republiki Jugosławii

 

Jugoslavije

(-) S. Zawadzki

(-) M. Markowicz

(-) S. Zawadzki

(-) M. Marković

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde zpostanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 16 września 1958 roku.

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki

L.S.

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz