Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych na terytorium drugiego Państwa, podpisana w Atenach dnia 3 maja 1985 r
Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych na terytorium drugiego Państwa, podpisana w Atenach dnia 3 maja 1985 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1986 nr 30 poz. 147
Tytuł:Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych na terytorium drugiego Państwa, podpisana w Atenach dnia 3 maja 1985 r
Data ogłoszenia:1986-08-29

147

UMOWA

między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych na terytorium drugiego Państwa,

podpisana w Atenach dnia 3 maja 1985 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 3 maja 1985 r. została podpisana w Atenach Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych na terytorium drugiego Państwa w następującym brzmieniu:


UMOWA

AGREEMENT

między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych na terytorium drugiego Państwa.

between the Government of the Polish People's Republic and the Government of the Hellenic Republic on social insurance of persons employed in the territory of the other Stale.

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

The Government of the Polish People's Republic

i Rząd Republiki Greckiej,

and the Government of the Hellenic Republic,

uwzględniając zasady i postanowienia Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, podpisanego w Helsinkach dnia 1 sierpnia 1975 r.,

taking into account the principles and provisions of the Final Act of the Conference on Safety and Cooperation in Europe signed in, Helsinki on 1 August 1975,

kierowane pragnieniem rozwijania wzajemnej współpracy i uregulowania problemów wyłaniających się w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,

and guided by the desire to develop mutual cooperation and to regulate problems arising from social insurance,

uzgodniły, co następuje:

have agreed as follows:

Artykuł 1

Article 1

1. W rozumieniu niniejszej umowy poniższe pojęcia oznaczać będą:

1. For the purpose of the application of the present Agreement the terms used hereinafter shall have the following meaning:

a) „terytorium” -- terytorium każdego z Umawiających się Państw,

a) „territory” -- the territory of each of the Contracting States;

b) „obywatele”

b) „citizens”

-- dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej -- osoby posiadające obywatelstwo polskie,

-- for the Polish People's Republic -- persons bearing citizenship,

-- dla Republiki Greckiej -- osoby posiadające obywatelstwo greckie;

-- for the Hellenic Republic -- persons bearing Greek citizenship;

c) „przepisy prawne” -- przepisy obowiązujące w dziedzinach wymienionych w artykule 2, a w szczególności ustawy, rozporządzenia oraz wszystkie inne prawne przepisy wykonawcze;

c) „legal provisions” -- provisions in force within the areas listed in Article 2, and in particular laws, regulations and all other executive legal provisions;

d) „świadczenia w naturze” -- opiekę lekarską zapewnianą przez lekarzy internistów i specjalistów oraz personel pielęgniarski, zaopatrzenie w lekarstwa, służbę pogotowia ratunkowego oraz pobyt w szpitalu;

d) „benefits in kind” -- medical care provided by doctors (general practitioners and specialists) and paramedical personnel, pharmaceutical supplies, emergency services as well as hospitalization;

e) „właściwa władza”

e) „competent authority”

-- dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej -- Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, a Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, jeśli chodzi o świadczenia w naturze,

-- for the Polish People's Republic: the Minister of Labour, Wages and Social Affairs and the Minister of Health and Social Welfare as regards benefits in kind,

-- dla Republiki Greckiej -- Ministra Zabezpieczenia Społecznego, Ministra Zdrowia i Opieki, jeśli chodzi o świadczenia w naturze, a Ministra Pracy, jeśli chodzi o świadczenia w razie bezrobocia i zasiłki rodzinne;

-- for the Hellenic Republic: the Minister of Social Security, the Minister of Health and Welfare as regards benefits in kind, the Minister of Labour as regards unemployment benefits and family allowances;

f) „miejsce zamieszkania” -- miejsce stałego pobytu,

f) „place of residence” -- place of permanent stay;

g) „pracownik wysłany” -- pracownika wysłanego przejściowo przez swojego pracodawcę do pracy na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa i wynagradzanego przez tego pracodawcę;

g) „sent employee” -- an employee temporarily sent by his employer to work in the territory of the other Contracting State and remunerated by that employer;

h) „Państwo wysyłające” -- państwo, na którego terytorium ma swoją siedzibę pracodawca pracownika wysłanego;

h) „sending State” -- the State in the territory of which the employer of the sent employee has his seat;

i) „Państwo zatrudnienia” -- państwo, na którego terytorium pracuje pracownik wysłany.

i) „State of employment” -- the State in the territory of which the sent employee is performing work.

2. Inne pojęcia używane w niniejszej umowie mają znaczenie nadane im przez ustawodawstwo każdego z Umawiających się Państw.

2. Other terms used in the present Agreement shall bear the meaning attached to them by the legislation of each of the Contracting States.

Artykuł 2

Article 2

1. Niniejsza umowa obejmuje:

1. The present Agreement shall cover:

-- w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przepisy prawne o ubezpieczeniu społecznym pracowników, dotyczące:

-- in the Polish People's Republic legal provisions on social insurance of employees concerning:

-- ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa,

-- insurance in case of sickness and maternity,

-- zasiłków rodzinnych,

-- family allowances,

-- świadczeń z tytułu starości, inwalidztwa i śmierci żywiciela rodziny, włącznie ze specjalnymi systemami dla górników i kolejarzy, oraz

-- benefits in case of old-age, invalidity, survivors' benefits, including special schemes for miners and railway workers, and

-- rent z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

-- pensions in case of accidents at work and occupational diseases,

-- w Republice Greckiej przepisy prawne w zakresie zabezpieczenia społecznego pracowników, dotyczące:

-- in the Hellenic Republic legal provisions on social insurance of employees concerning:

-- ubezpieczenia w przypadku choroby, wypadków przy pracy lub poza nią, chorób zawodowych oraz macierzyństwa,

-- insurance in case of sickness, accidents at or off work, occupational diseases and maternity,

-- rent starczych, inwalidzkich i rodzinnych,

-- old-age invalidity and survivors' pensions,

-- świadczeń dla bezrobotnych,

-- unemployment benefits,

-- zasiłków rodzinnych.

-- family allowance.

2. Niniejsza umowa będzie miała również zastosowanie do wszystkich przepisów prawnych, którymi przepisy prawne wymienione w ustępie 1 zostaną skodyfikowane, zmienione lub uzupełnione.

2. The present Agreement shall also be applicable to all legal provisions by means of which the legal provisions listed in paragraph 1 shall be codified, amended or supplemented.

3. Nie są przepisami prawnymi w rozumieniu ustępu 1:

3. The following shall not be considered as legal provisions in the meaning of paragraph 1:

a) umowy jednego z Umawiających się Państw, zawarte z państwami trzecimi, lub przepisy wydane dla stosowania tych umów,

a) agreements concluded by one of the Contracting States with third States or legal provisions adopted in order to apply such agreements,

b) postanowienia wydane przez organizację międzynarodową, której członkiem jest jedno z Umawiających się Państw.

b) provisions adopted by an international organization, of which one of the Contracting States is a member.

Artykuł 3

Article 3

Niniejsza umowa nie będzie stosowana do osób, które podlegają Konwencji Wiedeńskiej z dnia 18 kwietnia 1961 r. o stosunkach dyplomatycznych i Konwencji Wiedeńskiej z dnia 24 kwietnia 1963 r. o stosunkach konsularnych.

The present Agreement shall not apply to persons covered by Vienna Conventions of 18 April 1961 on diplomatic relations and of 24 April 1963 on consular relations.

Artykuł 4

Article 4

1. Obywatele jednego z Umawiających się Państw, wykonujący działalność zawodową na terytorium drugiego Państwa, podlegają przepisom prawnym tego Państwa, jeśli artykuły 5 i 6 niniejszej umowy nie stanowią inaczej.

1. Citizens of one of the Contracting States exercising professional activity in the territory of the other State shall be subject to legal provisions of that State, unless Articles 5 and 6 of the present Agreement provide otherwise.

2. Obywatele, o których mowa w ustępie 1, i członkowie ich rodzin, których prawo do świadczeń wynika z uprawnień tychże obywateli, korzystają z uprawnień przewidzianych w przepisach prawnych drugiego Państwa na tych samych warunkach co obywatele tego Państwa.

2. Citizens referred to in paragraph 1 and members of their families, whose right to benefits results from the rights of those citizens, shall enjoy rights provided by legal provisions of the other State under the same conditions as those created for the citizens of that State.

Artykuł 5

Article 5

Jeżeli postanowienia zawarte w artykułach 6--8 niniejszej umowy nie stanowią inaczej, pracownicy wysłani przez cały okres ich zatrudnienia podlegać będą przepisom

Unless otherwise provided for in Articles from 6 to 8 of the present Agreement, the sent employees, throughout the entire period of their employment, shall be

prawnym Państwa wysyłającego, tak jakby wykonywali pracę na obszarze tego Państwa, i nie będą objęci przepisami prawnymi Państwa zatrudnienia.

subject to the legal provisions of the sending State, as if they performed work in the territory of that State and shall not be covered by the legal provisions of the State of employment.

Artykuł 6

Article 6

1. Właściwe władze Umawiających się Państw mogą na wniosek pracodawcy w drodze wzajemnego porozumienia uzgodnić wyjątki od stosowania artykułów 4 i 5 do poszczególnych pracowników lub grupy pracowników.

1. Upon the request of an employer the Competent authorities of the Contracting States may, by mutual agreement, determine exceptions from the application of Articles 4 and 5 in regard to individual employees, or a group thereof.

2. Wniosek, o którym mowa w ustępie 1, należy złożyć właściwej władzy tego Umawiającego się Państwa, na którego terytorium pracodawca ma swoją siedzibę.

2. A request referred to in paragraph 1 should be forwarded to the competent authority of that Contracting State in the territory of which the employer has his seat.

Artykuł 7

Article 7

1. Pracownicy wysłani z jednego Umawiającego się Państwa na terytorium drugiego Państwa oraz członkowie rodzin pozostających na ich utrzymaniu są uprawnieni, od pierwszego dnia ich pobytu na terytorium Państwa zatrudnienia, do wolnych od opłat świadczeń w naturze w razie choroby, macierzyństwa, wypadku przy pracy i choroby zawodowej, tak jak gdyby podlegali przepisom drugiego Państwa.

1. Employees who from one of the Contracting States are sent to the territory of the other State as well as their dependants shall be entitled, in the territory of the State of employment, to benefits in kind, in case of sickness, maternity, accident at work and occupational disease, free of charge and from the first day of their stay, as if they were subject to the legal provisions off the latter State.

2. Świadczenia, o których mowa w ustępie 1, są zapewnione przez instytucje społecznej służby zdrowia w Polsce i instytucje krajowego systemu opieki zdrowotnej w Grecji.

2. Benefits mentioned in paragraph 1 shall be provided by the units of the social health service in, Poland and the units of national medical care scheme in Greece.

Artykuł 8

Article 8

Pracodawcy wysłanych pracowników zobowiązani są współpracować w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym z właściwymi w tych sprawach instytucjami i organizacjami Państwa zatrudnienia.

The employers of the sent employees are obliged to co-operate in the field of occupational safety and prevention of accidents at work and occupational diseases with appropriate institutions and organizations of the State of employment.

Artykuł 9

Article 9

Postanowienia artykułu 7 stosuje się odpowiednio do pracowników objętych porozumieniem przewidzianym w artykule 6 oraz do członków rodzin na ich utrzymaniu.

Provisions of Article 7 shall be applied respective to employees covered by agreement mentioned in Article 6 and to their dependants.

Artykuł 10

Article 10

1. W celu stosowania niniejszej umowy właściwe władze:

1. In order to implement the present Agreement competent authorities shall:

a) porozumiewają się bezpośrednio między sobą,

a) directly communicate between themselves,

b) przekazują sobie wzajemnie informacje dotyczące środków podjętych w celu stosowania niniejszej umowy,

b) mutually transmit information on the means undertaken in order to implement the present Agreement,

c) przekazują sobie informacje o obowiązujących przepisach prawnych i ich zmianach,

c) transmit information on legal provisions in force and the changes thereof,

d) w przypadku konieczności -- zawierają porozumienie administracyjne.

d) conclude, if necessary, an administrative arrangement.

2. Wszelkie ewentualne trudności dotyczące stosowania lub interpretacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwe władze w drodze wzajemnego porozumienia.

2. All possible difficulties concerning application of interpretation of the present Agreement shall be resolved by competent authorities by way of mutual agreement.

Artykuł 11

Article 11

1. Dla ułatwienia stosowania niniejszej umowy, a szczególnie kontaktów między instytucjami ubezpieczeniowymi, wyznacza się następujące instytucje łącznikowe:

1. In order to facilitate the application of the present Agreement and especially the contacts between insurance institutions, the following liaison institutions are designated:

-- w Polsce:

-- in Poland:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Warszawie,

the Social Insurance Institute (ZUS) in Warsaw,

-- w Grecji:

-- in Greece:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (IKA) w Antenach, Organizację do Spraw Zatrudnienia w Atenach w odniesieniu do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia i zasiłków rodzinnych.

a) the Social Insurance Institute (IKA) in Athens,

b) the Manpower Employment Organization in Athens, for unemployment insurance and family allowances.

2. Właściwe władze mogą wyznaczyć instytucje łącznikowe inne niż określone w ustępie 1.

2. Competent authorities may designate liaison institutions other than those mentioned in paragraph 1.

Artykuł 12

Article 12

Instytucje łącznikowe komunikują się bezpośrednio w ramach ich kompetencji, nie naruszając artykułu 10.

Without infringement of Article 10 liaison institutions shall directly communicate within the framework of their authority.

Artykuł 13

Article 13

1. Właściwe władze i instytucje łącznikowe Umawiających się Państw udzielają sobie wzajemnie bezpłatnej pomocy prawnej i urzędowej przy stosowaniu niniejszej umowy i dokładają wszelkich starań dla rozwiązania wszelkich trudności w interpretacji lub stosowaniu niniejszej umowy, zgodnie z jej duchem i jej podstawowymi zasadami.

1. In application of the present Agreement the competent authorities and the liaison institutions of the Contracting States shall provide each other with legal and administrative assistance free of charge and shall make every effort to resolve any difficulty in the interpretation or application of the present Agreement, according to its spirit and fundamental principles.

2. Władze i instytucje Umawiających się Państw przekazują sobie na wniosek i bezpłatnie, w miarę potrzeby za pośrednictwem instytucji łącznikowych, informacje i zaświadczenia o przebiegu pracy i ubezpieczenia na terytorium drugiego Państwa.

2. Authorities and institutions of the Contracting States shall provide each other, on request and free of charge, if necessary through the liaison institutions, with information and certificates concerning the employment and insurance in the territory of the other State.

3. Świadectwa, dokumenty i inne pisma, przedstawiane w ramach stosowania niniejszej umowy, nie wymagają legalizacji przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne.

3. Certificates, documents and other letters, submitted in the application of the present Agreement, shall not be subject to authentication by diplomatic or consular offices.

Artykuł 14

Article 14

1. Korespondencja między instytucjami ubezpieczeniowymi obu Umawiających się Państw oraz pomiędzy tymi instytucjami i zainteresowanymi osobami odbywa się za pośrednictwem instytucji łącznikowych, o których mowa w artykule 11 niniejszej umowy.

1. Exchange of letters between insurance institutions of both Contracting States, as well as between those institutions and persons concerned shall take place through liaison institutions referred to in Article 11 of the present Agreement.

2. Decyzje instytucji ubezpieczeniowych jednego z Umawiających się Państw są przekazywane zainteresowanym osobom, zamieszkałym na terytorium drugiego Państwa, za pośrednictwem instytucji łącznikowej tego Państwa.

2. Decisions taken by insurance institutions of on of the Contracting States shall be forwarded to persona concerned residing in the territory of the other State through the liaison institution of the latter.

Artykuł 15

Article 15

Przy stosowaniu niniejszej umowy za urzędowy język korespondencji między instytucjami uznano język angielski.

In application of the present Agreement the English language is considered as official in exchange of letters between the institutions.

Artykuł 16

Article 16

Niniejsza umowa zawarta jest na czas nie określony. Może być ona wypowiedziana pisemnie przez każde z Umawiających się Państw, nie później jednak niż na

The present Agreement has been concluded for an indefinite period. It may be denounced in writing by either of the Contracting States but not later than six

sześć miesięcy przed upływem danego roku kalendarzowego. W takim przypadku traci swą moc z końcem tego roku.

months before the end of a given calendar year in such a case it shall lose force at the end of that year.

Artykuł 17

Article 17

1. Niniejsza umowa podlega ratyfikacji. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną wymienione w Warszawie.

1. The present Agreement shall be subject to ratification. The documents of ratification shall be exchanged in Warsaw.

2. Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wymienione zostaną dokumenty ratyfikacyjne.

2. The present Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the month in which the documents of ratification have been exchanged.

Sporządzono w Atenach dnia 3 maja 1985 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, greckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc; w razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.

Done in Athens on this 3 rd day of May 1985 in two original texts each in Polish, Greek and English languages, all texts being equally authentic; in case of divergence of their interpretation the English text shall prevail.

Z upoważnienia Rządu

Z upoważnienia Rządu

On behalf of the Government

On behalf of the Government

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Republiki Greckiej

of the Polish People's Republic

of the Hellenic Republic

A. Paczos

R. Kaklamanaki

A. Paczos

R. Kaklamanaki

Po zaznajomieniu się z powyższą umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 13 lutego 1986 r.

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. Barcikowski

L. S.

Minister Spraw Zagranicznych: M. Orzechowski