Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2002 nr 66 poz. 597
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości
Data ogłoszenia:2002-05-29
Data wejscia w życie:2002-06-13

597

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 kwietnia 2002 r.

w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie reguluje wysokość i warunki wypłacania urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości następujących świadczeń:

1) zwrotu kosztów podróży urzędnika państwowego i członków jego rodziny,

2) diet dla urzędnika państwowego i członków jego rodziny,

3) zwrotu kosztów przewozu urządzenia domowego,

4) ryczałtu z tytułu przeniesienia,

5) zwrotu kosztów zakwaterowania,

6) dodatku za rozłąkę,

7) zwrotu kosztów przejazdu urzędnika państwowego, raz w miesiącu, środkiem transportu określonym przez kierownika urzędu, do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem, w celu odwiedzenia rodziny.

§ 2. Świadczenia z tytułu przeniesienia wymienione w § 1 wypłaca urząd, do którego urzędnik państwowy, zwany dalej „urzędnikiem”, został przeniesiony.

§ 3.  1. Zwrot kosztów podróży oraz wypłata urzędnikowi diety za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania następuje w wysokości i na warunkach określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

2. Zwrot kosztów podróży członków rodziny urzędnika następuje w wysokości i na warunkach określonych dla tego urzędnika.

3. Dieta za czas przejazdu i za pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania dla członka rodziny urzędnika wynosi 75% diety przysługującej urzędnikowi. Wypłata diet dla członków rodziny urzędnika następuje na warunkach określonych dla tego urzędnika.

§ 4. Urzędnikowi przeniesionemu do pracy w innej miejscowości i nieprzesiedlającemu się, jeżeli jest możliwy codzienny dojazd do urzędu, do którego nastąpiło przeniesienie, zwraca się koszt biletu miesięcznego na dojazd publicznym środkiem transportu.

§ 5. Koszty jednorazowego przewozu urządzenia domowego (opakowania, prac załadunkowych i wyładunkowych, transportu) zwraca się na podstawie przedstawionych rachunków.

§ 6.  1. Ryczałt z tytułu przeniesienia wypłaca się urzędnikowi przesiedlającemu się bez rodziny w wysokości 50%, a urzędnikowi przesiedlającemu się wraz z rodziną w wysokości 100% jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługującego za miesiąc, w którym nastąpiło przesiedlenie, obliczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

2. W razie przeniesienia obojga małżonków będących urzędnikami, którzy w związku z przeniesieniem przesiedlają się do tej samej miejscowości, wypłaca się tylko jeden ryczałt z tytułu przeniesienia w wysokości 100% jednomiesięcznego wynagrodzenia małżonka pobierającego wynagrodzenie wyższe, obliczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

§ 7. W razie przeniesienia obojga małżonków będących urzędnikami do tej samej miejscowości, świadczenia wymienione w § 1 wypłaca się tylko temu z małżonków, który otrzymuje ryczałt zgodnie z § 6 ust. 2.

§ 8. Koszty wynajmu samodzielnego lokalu mieszkalnego zwraca się urzędnikowi na podstawie udokumentowanych rachunków w pełnej wysokości, nieprzekraczającej jednak kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w odrębnych przepisach, chyba że urząd zapewnił urzędnikowi zakwaterowanie w samodzielnym lokalu mieszkalnym na warunkach uzgodnionych przed przeniesieniem.

§ 9.  1. Wysokość dodatku za rozłąkę, przysługującego urzędnikowi przesiedlającemu się wraz z rodziną, któremu urząd nie zapewnił samodzielnego lokalu mieszkalnego, a jedynie pomieszczenie zastępcze do zamieszkania bez rodziny, do czasu wynajmu lub zapewnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego, określa się w ten sposób, że za każdy dzień rozłąki wynosi on 95% stawki diety określonej w przepisach w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Stawkę dodatku zaokrągla się do 1 grosza w górę.

2. Przy obliczaniu wysokości dodatku za rozłąkę nie uwzględnia się:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) zwolnień od pracy bez prawa do wynagrodzenia lub do zasiłku,

3) urlopu wypoczynkowego i bezpłatnego,

4) delegowania do stałego miejsca zamieszkania,

5) podróży służbowej, z tytułu której urzędnik otrzymywał diety w pełnej wysokości,

6) pobytu u rodziny w miejscu stałego zamieszkania w ramach odwiedzin,

7) pobytu w szpitalu.

§ 10.  1. Niezależnie od pobieranego dodatku za rozłąkę, o którym mowa w § 9, urzędnikowi zwraca się koszty przejazdu, o których mowa w § 1 pkt 7.

2. Jeżeli urzędnik nie stawił się do pracy w ustalonym terminie bez uzasadnionej przyczyny, zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w ust. 1, nie wypłaca się.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller