Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru i kontroli warunków pracy z Państwową Inspekcją Pracy
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru i kontroli warunków pracy z Państwową Inspekcją Pracy
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1983 nr 19 poz. 83
Tytuł:Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru i kontroli warunków pracy z Państwową Inspekcją Pracy
Data ogłoszenia:1983-04-09
Data wejscia w życie:1983-04-09

83

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 marca 1983 r.

w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru i kontroli warunków pracy z Państwową Inspekcją Pracy.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 6, poz. 23) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zasady współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy organów sprawujących nadzór i kontrolę warunków pracy, w szczególności:

1) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) urzędów górniczych,

3) Urzędu Dozoru Technicznego i specjalistycznych organów dozoru technicznego,

4) Państwowej Agencji Atomistyki,

5) Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska,

6) Państwowej Inspekcji Radiowej,

7) Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej,

8) terenowych organów administracji państwowej,

9) Komendanta Głównego Straży Pożarnych,

10) urzędów morskich,

11) Polskiego Rejestru Statków,

zwanych dalej „organami nadzoru i kontroli”.

§ 2. Organy nadzoru i kontroli współdziałają z organami Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach należących do ich zakresu działania, które mają wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników, w szczególności:

1) Państwowa Inspekcja Sanitarna - w sprawach zapobiegania chorobom zawodowym i ich zwalczania, ochrony zdrowia pracowników przed zagrożeniami środowiska pracy i ich kontroli,

2) urzędy górnicze - w sprawach kontroli i nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach górniczych,

3) Urząd Dozoru Technicznego i specjalistyczne organy dozoru technicznego - w sprawach przestrzegania przepisów o dozorze technicznym,

4) Państwowa Agencja Atomistyki - w sprawach ochrony radiologicznej w zakładach pracy stosujących źródła promieniowania jonizującego i bezpieczeństwa obiektów jądrowych,

5) Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska - w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z ochroną środowiska,

6) Państwowa Inspekcja Radiowa - w sprawach z zakresu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym w zakładach pracy,

7) Główny Inspektor Gospodarki Energetycznej - w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze urządzeń energetycznych w zakładach pracy,

8) terenowe organy administracji państwowej - w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w zakresie przepisów prawa budowlanego,

9) Komendant Główny Straży Pożarnych - w sprawach ochrony życia i zdrowia ludzkiego przed zagrożeniem pożarowym w zakładach pracy,

10) urzędy morskie - w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i na jednostkach pływających,

11) Polski Rejestr Statków - w sprawach przestrzegania przepisów dotyczących klasyfikacji, nadzoru i budowy statków morskich.

§ 3.  1. W ramach współdziałania, o którym mowa w § 2, organy nadzoru i kontroli oraz organy Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności:

1) zawiadamiają się, stosownie do zakresu właściwości, o stwierdzonym w toku nadzoru i kontroli rażącym naruszeniu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych przepisów z zakresu ochrony życia i zdrowia pracowników, a także o podjętych w tym zakresie decyzjach,

2) w czasie kontroli warunków pracy zapoznają się z wydanymi wcześniej zarządzeniami i decyzjami innych organów, dotyczącymi spraw należących do zakresu działania organu kontrolującego, i w razie stwierdzenia, że decyzje te nie zostały wykonane, w uzasadnionych wypadkach informują o tym oraz o podjętych decyzjach zainteresowane organy,

3) przeprowadzają w razie potrzeby wspólne kontrole zakładów pracy, w wyniku których każdy organ zgodnie ze swymi uprawnieniami wydaje decyzje lub zarządzenia.

2. Organy nadzoru i kontroli szczebla centralnego przekazują Głównemu Inspektorowi Pracy sporządzane przez nie sprawozdania i oceny, mające związek z bezpieczeństwem i higieną pracy.

3. Na wniosek organów Państwowej Inspekcji Pracy organy nadzoru i kontroli udostępniają organom tej inspekcji posiadane wyniki pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.

§ 4. W wypadkach uzasadnionych stanem zagrożenia życia lub zdrowia pracowników na wniosek organów Państwowej Inspekcji Pracy organy nadzoru i kontroli wydają opinie o stanie technicznym urządzeń lub obiektów budowlanych z punktu widzenia ich bezpiecznego użytkowania i przeprowadzają pomiary czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.

§ 5. Szczegółowe zasady współdziałania organów nadzoru i kontroli z organami Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przestrzegania przez zakłady pracy przepisów z zakresu warunków, bezpieczeństwa i higieny pracy mogą określać dwustronne porozumienia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jaruzelski