Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2002 nr 81 poz. 741
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów
Data ogłoszenia:2002-06-21
Data wejscia w życie:2002-07-06

 

 

741

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

z dnia 7 czerwca 2002 r.

 

w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów.

 

 

Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 731) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Policjantom, którzy mają:

 

1) 15, 20 lub 25 lat służby,

 

2) 10 lat służby i osiągnęli wiek 40, 45 lub 55 lat życia - przysługuje coroczny płatny urlop dodatkowy.

 

2. Policjantom, którzy pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, jeżeli służba jest wykonywana:

 

1) w pomieszczeniach pozbawionych stałego naturalnego oświetlenia lub w pomieszczeniach, w których ze względów technologicznych lub ze względu na rodzaj wykonywanej służby stosowane jest wyłącznie sztuczne oświetlenie,

 

2) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone,

 

3) w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stała temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C,

 

4) w warunkach narażenia na działanie pyłów niewywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,

 

5) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych niekumulujących się w organizmie,

 

6) w warunkach narażenia na wibrację ogólną,

 

7) w pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej poziomu otaczającego terenu - zgodnie z przepisami w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

 

8) w warunkach narażenia na hałas,

 

9) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2 000 kcal dla mężczyzn i 1 200 kcal dla kobiet lub wymagających wymuszonej pozycji ciała,

 

10) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej,

 

11) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie,

 

12) w warunkach ręcznego kierowania ruchem na skrzyżowaniach i ciągach komunikacyjnych o dużym jego natężeniu,

 

13) w warunkach ciągłego napięcia i koncentracji przy nagrywaniu i odtwarzaniu zapisów magnetycznych w styczności ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych, a także przy nasłuchu radiowym,

 

14) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

 

15) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300 000 MHz w strefie zagrożenia,

 

16) w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych, których wykaz określają odrębne przepisy,

 

17) przy fizycznym zwalczaniu terroryzmu,

 

18) przy konserwowaniu, magazynowaniu, transporcie i stosowaniu materiałów wybuchowych, łatwo palnych i samozapalnych,

 

19) przy prowadzeniu prób broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz prac doświadczalnych z materiałami wybuchowymi,

 

20) podczas prowadzenia badań materiałów czynnych biologicznie,

 

21) pod ziemią

 

- przysługuje coroczny płatny urlop dodatkowy.

 

§ 2. Szczegółowe zasady przyznawania płatnych urlopów dodatkowych, o których mowa w § 1, tryb postępowania w tych sprawach oraz ich wymiar określają przepisy w sprawie urlopów policjantów.

 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 29 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 1997 r. w sprawie przebiegu służby, praw i obowiązków policjantów, zawieszania w czynnościach służbowych oraz zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego (Dz. Urz. MSWiA Nr 5, poz. 49) w zakresie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem.

 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik