Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2002 nr 86 poz. 785
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej
Data ogłoszenia:2002-06-26
Data wejscia w życie:2002-06-26
Data obowiazywania:2002-06-16

 

 

785

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

z dnia 14 czerwca 2002 r.

 

w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

 

Na podstawie art. 88 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy:

 

1) mają 15-, 20- lub 25-letni staż służby,

 

2) osiągnęli wiek 40, 45 lub 55 lat życia

 

- przysługuje coroczny płatny urlop dodatkowy.

 

2. Funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, jeżeli służba jest wykonywana:

 

1) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych niekumulujących się w organizmie,

 

2) w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C,

 

3) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone,

 

4) w środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%, w wodzie lub błocie,

 

5) w zaciemnionych pomieszczeniach o stale obniżonej w stosunku do normy jasności oświetlenia, w warunkach ciągłego migotania punktów świetlnych aparatury wskaźnikowej lub działania urządzeń projekcyjnych,

 

6) w pomieszczeniach, w których konieczne jest stałe stosowanie sztucznego oświetlenia,

 

7) w radiowych obiektach nadawczych i centrach radioodbiorczych, w stacjach radiowych, radiolokacyjnych i radioliniowych,

 

8) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie,

 

9) w warunkach narażenia na obniżone lub podwyższone ciśnienie, wynikające z procesu technologicznego (np. w komorach ciśnieniowych, kesonowych),

 

10) w pomieszczeniach specjalnych zagłębionych i półzagłębionych, obwałowanych,

 

11) w warunkach narażenia na hałas (powyżej dopuszczalnych norm),

 

12) przy montażu, konserwacji i naprawie akumulatorów,

 

13) przy załadunku, rozładunku, transporcie i magazynowaniu paliwa oraz uzupełnianiu nim sprzętu,

 

14) przy wytwarzaniu (niszczeniu) oraz magazynowaniu i transportowaniu materiałów wybuchowych, łatwo palnych i samozapalnych,

 

15) przy naprawie urządzeń elektromagnetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 220 V, wykonywanych zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy w energetyce,

 

16) przy rozbudowie, remoncie, konserwacji kanalizacji technicznej oraz naprawie i konserwacji linii kablowych w studzienkach i komorach kablowych,

 

17) pod ziemią lub wodą,

 

18) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

 

19) w warunkach narażenia na pyły lub aerozole rozpuszczalnych soli metali ciężkich,

 

20) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości od 0,1 MHz do 300000 MHz w strefie zagrożenia,

 

21) przy obsłudze, w formie pełnienia stałych dyżurów, źródeł promieniowania elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości od 0,2 MHz do 300 000 MHz w warunkach zmieniającego się natężenia na granicy strefy zagrożenia i strefy pośredniej,

 

22) przy przewijaniu kabli oraz remoncie i konserwacji linii kablowych w osłonie ołowiowej,

 

23) w warunkach narażenia na działanie czynników rakotwórczych określonych w odrębnych przepisach lub innych czynników podobnie działających, jeśli zostanie to stwierdzone przez jednostkę badawczo-rozwojową prowadzącą badania z zakresu medycyny pracy

 

- przysługuje coroczny płatny urlop dodatkowy.

 

§ 2. Warunki przyznawania płatnych urlopów dodatkowych, o których mowa w § 1, ich wymiar oraz tryb postępowania w tych sprawach określają przepisy w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

§ 3. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 16 czerwca 2002 r.

 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik