Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach pracowników urzędów wojewódzkich wykonujących kontrolę legalności zatrudnienia, którzy stają się pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach pracowników urzędów wojewódzkich wykonujących kontrolę legalności zatrudnienia, którzy stają się pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 149 poz. 1053
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach pracowników urzędów wojewódzkich wykonujących kontrolę legalności zatrudnienia, którzy stają się pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy
Data ogłoszenia:2007-08-17
Data wejscia w życie:2007-08-17

1053

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 8 sierpnia 2007 r.

w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach pracowników urzędów wojewódzkich wykonujących kontrolę legalności zatrudnienia, którzy stają się pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy

Na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego określi niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia imienny wykaz pracowników wykonujących kontrolę legalności zatrudnienia.

§ 2. 1. Wojewoda przekaże, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Głównemu Inspektorowi Pracy imienny wykaz pracowników posiadających wyższe wykształcenie, wykonujących kontrolę legalności zatrudnienia, którzy stają się pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy.

2. W wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje o pracownikach:

1) imię i nazwisko;

2) wiek;

3) wykształcenie;

4) staż pracy, w tym staż w służbach kontroli legalności zatrudnienia;

5) status pracownika;

6) składniki wynagrodzenia;

7) dodatkowe uprawnienia;

8) doświadczenie zawodowe na stanowisku obejmującym zadania podlegające przekazaniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:

w z. J. Zieliński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej -- administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).