Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do Państwowej Inspekcji Pracy
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do Państwowej Inspekcji Pracy
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 149 poz. 1054
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do Państwowej Inspekcji Pracy
Data ogłoszenia:2007-08-17
Data wejscia w życie:2007-08-17

1054

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 8 sierpnia 2007 r.

w sprawie określenia sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do Państwowej Inspekcji Pracy

Na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu Państwowej Inspekcji Pracy na mocy przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

§ 2. 1. Przejęcie spraw i dokumentów związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zwanego dalej „protokołem”.

2. Protokół zawiera:

1) wykaz spraw przekazywanych, wszczętych i niezakończonych, w podziale na postępowania sądowe i administracyjne;

2) wykaz przekazywanych dokumentów związanych z tymi sprawami.

§ 3. 1. Protokół dotyczący spraw przekazywanych sporządzany jest według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. -- przez komisję powołaną przez dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego.

2. Przewodniczącym komisji powołanej do sporządzenia protokołu jest dyrektor wydziału urzędu wojewódzkiego właściwego w sprawach kontroli legalności zatrudnienia.

3. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w urzędzie wojewódzkim, a drugi przekazywany jest do właściwego okręgowego inspektoratu pracy.

§ 4. 1. Protokół, o którym mowa w § 3 ust. 3, podpisują właściwy wojewoda oraz właściwy okręgowy inspektor pracy.

2. Przejęcie dokumentów związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi następuje z dniem podpisania protokołu przez stronę przekazującą i stronę przejmującą.

§ 5. Wojewoda w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia zawiadomi:

1) strony i uczestników toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do właściwych okręgowych inspektoratów pracy o organie właściwym od dnia 1 lipca 2007 r.;

2) organy sądowe, przed którymi toczą się postępowania w zakresie zadań podlegających przekazaniu do właściwych okręgowych inspektoratów pracy, o organie właściwym od dnia 1 lipca 2007 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:

w z. J. Zieliński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej -- administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).