Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej osób niepełnosprawnych oraz kadry paraolimpijskiej
Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej osób niepełnosprawnych oraz kadry paraolimpijskiej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 7 poz. 56
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej osób niepełnosprawnych oraz kadry paraolimpijskiej
Data ogłoszenia:2007-01-17
Data wejscia w życie:2007-01-25
Data obowiazywania:2007-01-25

56

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1)

z dnia 8 stycznia 2007 r.

w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej osób niepełnosprawnych oraz kadry paraolimpijskiej

Na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zawodnicy kadry narodowej osób niepełnosprawnych oraz kadry paraolimpijskiej są kierowani przez organizację przygotowującą zawodników do udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych na badanie, które przeprowadza lekarz specjalista medycyny sportowej.

§ 2. Osoby, o których mowa w § 1, podlegają badaniom:

1) wstępnym;

2) okresowym;

3) kontrolnym.

§ 3.1. Wstępne badanie lekarskie przeprowadza się po zakwalifikowaniu zawodnika do kadry narodowej osób niepełnosprawnych lub paraolimpijskiej.

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje ogólne badanie lekarskie, próbę wysiłkową i badanie echokardiograficzne serca oraz przegląd stomatologiczny, a także, w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny sportu, inne badania i konsultacje określone w § 4 ust. 1.

§ 4.1. Badanie okresowe obejmuje: ogólne badanie lekarskie -- co 6 miesięcy i przegląd stomatologiczny -- raz w roku oraz w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny sportu:

1) pomiary antropometryczne;

2) konsultację ortopedyczną;

3) badanie elektrokardiograficzne;

4) badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu;

5) odczyn opadania krwinek czerwonych;

6) morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;

7) rentgen klatki piersiowej (według zaleceń ochrony radiologicznej);

8) rentgen odcinka szyjnego kręgosłupa;

9) rentgen odcinka lędźwiowego kręgosłupa;

10) konsultację laryngologiczną;

11) konsultację okulistyczną;

12) oznaczenie poziomu glukozy w surowicy krwi;

13) konsultację neurologiczną;

14) badania serologiczne w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru odporności przez oznaczenie obecności antygenów HBs, przeciwciał anty-HCV i przeciwciał anty-HIV;

15) badanie EEG (dotyczy zawodników uprawiających sporty walki);

16) badanie psychologiczne (dotyczy zawodników z upośledzeniem umysłowym).

2. Lekarz przeprowadzający badanie może zlecić dodatkowo wykonanie innych badań lub konsultacji, których potrzeba wykonania wynika z oceny stanu zdrowia, w tym rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

3. Z przyczyn, o których mowa w ust. 2, lekarz może skrócić termin wykonania ogólnego badania lekarskiego oraz badań lub konsultacji, określonych w § 6--8.

§ 5.1. Kontrolnemu badaniu lekarskiemu podlegają zawodnicy, o których mowa w § 1, w przypadku gdy:

1) doznany uraz lub przebyty proces chorobowy uniemożliwił im uczestniczenie w zajęciach sportowych przez okres dłuższy niż 14 dni albo

2) utracili przytomność lub doznali urazu głowy.

2. Badanie kontrolne obejmuje ogólne badanie lekarskie, a także inne badania, jeżeli lekarz przeprowadzający badanie uzna, że są niezbędne dla oceny stanu zdrowia.

§ 6. Badania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 14, przeprowadza się u zawodników uprawiających dyscyplinę sportu, w której występuje narażenie na uraz powodujący przerwanie ciągłości tkanek i możliwość zakażenia.

§ 7. Badanie radiologiczne, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 i 9, przeprowadza się co dwa lata:

1) rentgen odcinka szyjnego kręgosłupa w odniesieniu do osób uprawiających sporty walki;

2) rentgen odcinka lędźwiowego kręgosłupa w odniesieniu do osób uprawiających podnoszenie ciężarów.

§ 8.1. Badania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, przeprowadza się co 6 miesięcy.

2. Badania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3-6 i pkt 12-16, przeprowadza się raz w roku, a badania wymienione w § 4 ust. 1 pkt 10 i 11 -- co 2 lata.

§ 9. Opieka medyczna obejmuje ponadto profilaktykę zdrowotną, leczenie, rehabilitację i działania koordynujące procesy leczenia i rehabilitacji -- udzielane przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sportu: T. Lipiec


1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej -- kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 131, poz. 918).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298 oraz z 2006 r. Nr 208, poz. 1531.