Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 24 poz. 153
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych
Data ogłoszenia:2007-02-14
Data wejscia w życie:2007-02-14
Data obowiazywania:2007-02-14

153

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 1 lutego 2007 r.

w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 249, poz. 1824) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych oraz tryb jej wydawania, wymiany i anulowania.

§ 2. 1. Organ rentowy po wydaniu decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego przysługującego osobie uprawnionej w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz po dostarczeniu przez osobę uprawnioną dwóch aktualnych fotografii, na odwrocie podpisanych czytelnie imieniem i nazwiskiem, wydaje w terminie 60 dni legitymację cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, zwaną dalej „legitymacją”.

2. Fotografia, o której mowa w ust. 1, powinna mieć wymiary 30 x 35 mm oraz przedstawiać osobę w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

3. Wzór legitymacji określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Legitymację odbiera osobiście osoba uprawniona po przedstawieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2. Legitymację może również odebrać osoba upoważniona przez osobę uprawnioną po przedstawieniu do wglądu:

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych i

2) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej oraz

3) pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez osobę uprawnioną.

3. Osoba odbierająca legitymację potwierdza jej odbiór własnoręcznym podpisem.

§ 4. 1. W przypadku utraty legitymacji organ rentowy wydaje nową legitymację na wniosek osoby uprawnionej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z fotografiami, o których mowa w § 2.

2.  Wniosek powinien zawierać oświadczenie o utracie legitymacji.

3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji osoba uprawniona zobowiązana jest do jej zwrotu.

§ 5. 1. Legitymacja podlega wymianie w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, a także zmiany danych w niej zawartych.

2. Legitymację wymienia się na wniosek osoby uprawnionej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z fotografiami, o których mowa w § 2.

3.  Wniosek powinien zawierać oświadczenie o zniszczeniu, uszkodzeniu lub o zmianie danych zawartych w legitymacji.

4.  W przypadku wymiany legitymacji osoba uprawniona zwraca dotychczasową legitymację, która podlega anulowaniu.

§ 6. W przypadku ustania prawa do korzystania z uprawnień wskazanych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, organ rentowy, który wydał legitymację, anuluje legitymację przez dokonanie w niej odpowiedniego wpisu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: A. Kalata

Załącznik 1


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej -- zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 131, poz. 914).