Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 265 poz. 2644
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
Data ogłoszenia:2004-12-16
Data wejscia w życie:2005-01-01
Data ujednolicenia:2007-07-01

2644

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 8 grudnia 2004 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, zwaną dalej „klasyfikacją”, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Klasyfikacja służy ujednoliceniu nazewnictwa zawodów i specjalności występujących na rynku pracy oraz racjonalnemu planowaniu obsługi rynku pracy i określaniu jego struktury zawodowej. Klasyfikacja jest stosowana w szczególności w zakresie:

1) pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;

2) szkolenia zawodowego;

3) gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia, kształcenia i szkolenia zawodowego;

4) prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.2)

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (poz. 2644)

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY

2 SPECJALIŚCI

3 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL

4 PRACOWNICY BIUROWI

5 PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY

6 ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY

7 ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

8 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ

9 PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH

0 SIŁY ZBROJNE1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 222, poz. 1868) zachowane w mocy na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).